اثر هشت هفته تمرین همزمان استقامتی تناوبی و مقاومتی و استقامتی تداومی و مقاومتی بر قدرت، ترکیب بدنی و پروفایل های لیپید در پسران غیرورزشکار 14 تا 17 سال دارای اضافه وزن

احمد جعفری؛ علیرضا رمضانی

دوره 4، شماره 15، بهمن 1391، صفحه 5-22

https://doi.org/10.22059/jsb.2013.29775