نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کارشناس ارشد

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی -استادیار

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر دو نوع تمرین همزمان بر درصد تودة چربی بدن، شاخص تودة بدنی، بیشینة اکسیژن مصرفی بدن، قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین های کلسترولی کم چگال و پرچگال در نوجوانان دچار اضافه وزن بود. با توجه به هدف پژوهش، 40 نوجوان پسر غیرورزشکار دچار اضافه وزن با میانگین سنی 58/0±33/15 سال انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه آزمایشی اول 14 نفر بودند و به صورت همزمان تمرین استقامتی تداومی و مقاومتی را اجرا کردند. گروه آزمایش دوم نیز 14 نفر بودند و تمرین استقامتی تداومی و مقاومتی را همزمنان انجام دادند. گروه کنترل شامل 12 نفر و بدون فعالیت بودند. متغیرهای درصد تودة چربی بدنی، شاخص تودة بدنی، بیشینة اکسیژن مصرفی بدن، قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین های کلسترولی کم چگال (LDL-C) و پرچگال (HDL-C) حداقل سه روز قبل و بعد از دورة تمرینی اندازه گیری شد. از T تست همبسته، آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه برای آنالیز داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که در هر دو گروه آزمایشی افزایش معنی دار در قدرت عضلانی بالا تنه و پایین تنه و کاهش معنی دار درصد چربی بدنی و تری گلیسرید به وجود آمد (001/0P=) . مقدار LDL-C در گروه آزمایشی اول (001/0 P=) و در گروه آزمایشی دوم (009/0 P=) کاهش معنی داری داشت. مقدار HDL-C خون نیز به طور معنی دار درگروه آزمایشی اول (000/0 P=) و هم در گروه آزمایشی دوم (003/0 P=) افزایش یافت.بنابراین می توان گفت تمرینات همزمان استقامتی تناوبی یا تداومی و مقاومتی موجب بهبود قدرت، بیشینة اکسیژن مصرفی بدن، درصد چربی بدنی و پروفایل های لیپید خون در نوجوانان پسر غیرورزشکار دچار اضافه وزن می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks of Concurrent Endurance Interval and Resistance Training and Concurrent Endurance Continuous and Resistance Training on Strength, Body Composition and Lipid Profiles in Non-Athlete 14-17-Year-Old Overweight Boys

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari 1
  • Alireza Ramezani 2

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effects of two kinds of concurrent training on body fat percentage, body mass index (BMI), maximal oxygen consumption, body upper strength, body lower strength, total cholesterol, Triglyceride and low- and high-density lipoprotein-cholesterol in non-athlete overweight boys. For this purpose, 40 non-athlete overweight boys (mean age 15.33 ± 0.58) were selected and assigned randomly to three groups: endurance interval and resistance training group (I+R, N=14, BMI=26.8±2.6), endurance continuous and resistance training group (C+R, N=14, BMI=26.10±2.1), and control group (C, N=12, BMI=27.3±3.2). The variables of body fat percentage, body mass index (BMI), maximal oxygen consumption, body upper strength, body lower strength, total cholesterol, triglyceride and low and high-density lipoprotein- cholesterol were measured at least 3 days before and after the training period. Paired t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) and post hoc Scheffe test were used to analyze variables. The findings indicated that the (I+R) and (C+R) groups significantly increased their body upper and lower strength and significantly decreased their %BF and TG (p=0.001). LDL-C decreased significantly in the (I+R) group (p=0.001) and (C+R) group (p=0.009), but HDL-C increased significantly in the (I+R) group (p=0.000) and (C+R) group (p=0.003). It can be concluded that the concurrent interval or continuous and resistance training improve strength, maximal oxygen consumption, body fat percentage and lipid profiles in non-athlete overweight boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concurrent Continuous and Resistance Training
  • Concurrent Interval and Resistance Training
  • Lipoprotein.
  • Total Cholesterol
  • triglyceride