اهداف و چشم انداز

  • نشریه حرکت از سال 1378 به صورت فصلنامه شروع به فعالیت کرده است . 18 نفر به عنوان اعضاء هیئت تحریریه با نشریه همکاری می نمایند. که 3 نفر با درجه استاد تمام ، 5 نفر دانشیار ، 8 نفر استادیار و 2 نفر هم عضو دانشگاه های خارج از ایران می باشند.

     تا سال 1388 ، 39 شماره از نشریه منتشر شد که در 39 شماره نشریه ، 168 عنوان مقاله در گرایش فیزیولوژی ورزشی ، 108 عنوان مقاله در گرایش مدیریت ورزشی ، 80 عنوان مقاله در گرایش رشد و یادگیری حرکتی ورزشی و 62 عنوان مقاله در گرایش طب ورزشی منتشر شده است. شماره 40 آن به صورت 4 گرایش تخصصی منتشر گردیده است.
     اهداف
  • ارتقا و توسعه کمی و کیفی مقالات علمی گرایش فیزیولوژی ورزشی
  • تامین نیاز اعضاء هیأت علمی  وپژوهشگران گروه فیزیولوژی ورزشی
  • انتشار دستاوردهای برجسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی