درباره نشریه

علوم زیستی ورزشی

 

«حــرکــت» 

 

نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران

 

مدیر مسئول : دکتر عباسعلی گائینی (استاد دانشگاه تهران)

 

سردبیر: دکتر علی اصغررواسی (استاد دانشگاه تهران)

 

 هیات تحریریه:

 

 1. دکتر عباسعلی گائینی (استاد دانشگاه تهران)

 

2. دکتر عیدی علیجانی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی)

 

3. دکتر خسرو ابراهیم (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

 

4. دکتر فرهاد رحمانی نیا (استاد دانشگاه گیلان)

 

5. دکتر صبوری (استاد دانشگاه تهران)

 7. دکتر رحمن سوری (دانشیار دانشگاه تهران)

8. دکتر فرزاد ناظم (دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان)

 

دست اندرکاران:

 

مدیر اجرایی: طیبه پورزاهد

 

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر

 

ویراستار فارسی: فاطمه جهانگیری

 

مترجم و ویراستار لاتین: مریم مهدی زاده باغبانی