درباره نشریه

علوم زیستی ورزشی

 

«حــرکــت» 

 

نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران

 

مدیر مسئول : دکتر رضا رجبی (استاد دانشگاه تهران)

 

سردبیر: دکتر رواسی (استاد دانشگاه تهران)

 

 هیات تحریریه:

 

 1. دکتر عباسعلی گائینی (استاد دانشگاه تهران)

 

2. دکتر عیدی علیجانی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی)

 

3. دکتر خسرو ابراهیم (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

 

4. دکتر فرهاد رحمانی نیا (استاد دانشگاه گیلان)

 

5. دکتر علی اصغر خالدان (استاد دانشگاه مازندران)

 

6. دکتر صبوری (استاد دانشگاه تهران)

 

7. دکتر نورمحمدی (استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 

8. دکتر فرزاد ناظم (دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان)

 

دست اندرکاران:

 

مدیر اجرایی: طیبه پورزاهد

 

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر

 

ویراستار فارسی: فاطمه جهانگیری

 

مترجم و ویراستار لاتین: مریم مهدی زاده باغبانی