بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی، ایوب [1] کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 • بابایی، لیدا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، ایران
 • بارانچی، مصطفی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 • باسامی، مینو [1] استادیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • باسامی، مینو [1] .استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هسته پزوهشی فیزیولوژی تندرستی و فعالیت بندی، تهران، ایران
 • باسامی، مینو [1] تهران عضو هیئت‌علمی گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی
 • باغبانی، مینا [1] کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران-مازندران –ایران
 • باقری، لاله [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهر کرد، شهرکرد،ایران
 • باقری، میترا [1] کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس
 • باقری، محمدحسین [1] دانشگاه اصفهان-کارشناس ارشد فیزیولوژی
 • باقری، مریم [1] کارشناس‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران
 • بالوی، آمنه [1] دانشگاه آزاد اسلامی-سوسنگرد-مربی
 • بیانی، طاهره [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران
 • باوردی مقدم، ادریس [1] دانشجوی کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • باوردی مقدم، ادریس [1] کارشناس‌ارشد، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
 • بیدآبادی، شبنم [1] کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بدری، ندا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • برآبادی، حسن [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی دانشگاه بیرجند
 • برآبادی، علی [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
 • بربط، سلامان [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • برجیان، محبوبه [1] دانشگاه تهران-کارشناس ارشد
 • برجیان فرد، محبوبه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی٬ دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برجیان فرد، محبوبه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بردبار آذری، بیتا [1] . دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • برزگر، حامد [1] دانشگاه تهران-کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
 • برزگر، حامد [1] - دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
 • برزگر، حامد [1] دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران. تهران. ایران
 • برزگر، حامد [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برزگری مروسی، حسین [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • برنجیان تبریزی، حسین [1] استادیار، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 • بیژنی، بنفشه [1] کارشناس‌ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز. خوزستان، ایران
 • بیژه، ناهید [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بیژه، ناهید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بیگدلی، محمدرضا [1] استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی
 • بیگدلی، منظر دخت [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
 • بیگدلی، منظر دوخت [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی
 • بلبلی، لطفعلی [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بلند، آذین [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران
 • بیله جانی، هانیه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز
 • بلوچی، رامین [1] استادیار دانشگاه ایلام
 • بمبئی چی، عفت [1] دانشگاه اصفهان-دانشیار
 • بمبئی چی، عفت [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • بنیان، عباس [1] دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-دکتری فیزیولوژی
 • بنی طالبی، ابراهیم [1] دانشگاه تربیت مدرس -دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش
 • بنی طالبی، ابراهیم [1] استادیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • بنی طالبی، ابراهیم [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد. شهرکرد- ایران.
 • بنی‌‌هاشمی امام‌قیسی، مژگان [1] کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان. ایران
 • بهپور، ناصر [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • بهپور، ناصر [1] . دانشیار، دانشکدۀ علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه -ایرا
 • بهپور، ناصر [1] دانشیار فیزیولوزی ورزش،گروه تربیت بدنی،واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران
 • بهپور، ناصر [1] .دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
 • بهرام، محمدابراهیم [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
 • بهرامی، شهاب [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • بهرامی، محمد [1] استادیار گروه آمار دانشگاه اصفهان
 • بهرامیان، آیدا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان ،گیلان،ایران
 • بهزادنژاد، نسیم [1] . کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان،
 • بهلولی، خلیل [1] دانشگاه محقق اردبیلی-کارشناس ارشد

پ

 • پار، حسین [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه کرمان، کرمان، ایران
 • پارسایی فر، احمد [1] دکتری تخصصی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • پارسیان، حشمت اله [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • پاشایی، ژاله [1] دانشگاه تبریز-دانشجوی کارشناسی ارشد
 • پاک راد، بهزاد [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • پالیزوان، محمد رضا [1] استاد، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • پاور، کوین [1] استاد دانشگاه مموریال، سنت جانز، کانادا
 • پیری، مقصود [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، تهران ایران
 • پیری، مقصود [1] . استاد تمام گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، سوهانک، تهران،ایران
 • پیری، مقصود [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران
 • پیری، مقصود [1] گروه فیزیوبوژی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 • پیرایش، مرجان [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، واحد علوم تحقیقات
 • پیرکی، پریوش [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش،گروه تربیت بدنی، واحدبروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • پرنو، عبدالحسین [1] دانشگاه رازی کرمانشاه
 • پرورده، سیاوش [1] . استادیار گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 4. دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی،
 • پوریامهر، سارا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • پورسردار، زینب [1] کارشناس‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران
 • پورنعمتی، پریسا [1] دانشگاه تهران-دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی
 • پورنعمتی، پریسا [1] .استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پورنعمتی، پریسا [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
 • پوزش جدیدی، جبرئیل [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • پوزش جدیدی، رقیه [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

ت

 • تابش، سعید [1] مربی دانشگاه مازندران
 • تاجی طبس، آسیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان – ایران
 • تأدیبی، وحید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • تادیبی، وحید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران.
 • تادیبی، وحید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • تاسمه، مجید [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران
 • تبری، الما [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • تبری، الما [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • تبریزی، آرزو [1] عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • تیپ، هادی [1] دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد-کارشناس ارشد
 • ترابی، فرناز [1] استادیار دانشگاه پیام نور
 • ترابی، فرناز [1] استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
 • ترابی، فرناز [1] دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ترتیبیان، بختیار [1] استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
 • ترسیم، دارا [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • تشکری زاده، مهلا [1] دانشجوی کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • تقیان، فرزانه [1] استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • تقیان، فرزانه [1] . دانشیار ، دانشکدۀ علوم ورزشی، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسندۀ مسئول)
 • تقی بیک زاده بدر، پژمان [1] دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی گرایش عصبی – عضلانی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • تقی پور، امیر [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان
 • تیموری، حسین [1] دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
 • تنیده، نادر [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • توفیقی، اصغر [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی
 • توفیقی، اصغر [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه
 • توفیقی، اصغر [3] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • توفیقی، اصغر [1] . دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، ، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • توفیقی، فرزانه [1] دانشجوی دکتری ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران.تهران.ایران

ث

ج

 • جابری شهرکی، محمد [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • جاویدی، محسن [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جاویدی، محسن [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق دانشگاه شهید بهشتی
 • جدیدیان، علی اکبر [1] دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
 • جعفری، احمد [1] دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کارشناس ارشد
 • جعفری، احمد [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جعفری، اکرم [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • جعفری، مرتضی [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • جعفرزاده باغان، ابوالفضل [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
 • جعفرزاده باغان، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • جعفری مقدم، صادق [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمان، ایران
 • جعفری مقدم، صادق [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران
 • جلالی، اصغر [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور همدان
 • جلالی، زهره [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه مازندران-بابلسر، ایران
 • جلیلی، مجید [1] کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • جلیلی، نازنین [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • جمالی، افسانه [1] . دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • جهانیان، زهرا [1] کارشناس ارشد دانشگاه مازندران
 • جوادی، ابراهیم [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • جوادی، ابراهیم [1] دانشیار مرکز تحقیقات غدد بیمارستان شریعتی
 • جواهری‌زاد، ناصر [1] معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • جوربنیان، ابوذر [1] .دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
 • جولازاده، طلا [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضابط، علی [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
 • ضماند، پروین [1] کارشناس‌ارشد تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

ط

ع

 • عابدی، احمد [1] استادیار گروه روان شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدی، بهرام [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
 • عابدی، بهرام [1] دانشیار گروه تربیت‌بدنی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران
 • عابدی، بهرام [2] دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران
 • عابدی، بهزاد [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی - واحد محلات
 • عبادی اصل، حمید [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • عباسی، اصغر [1] دکتری ایمونولوژی ورزشی، انیستیتو بالینی IKETدانشگاه توبینگن آلمان
 • عباسی، اصغر [1] دکتری ایمونولوژی ورزشی دانشگاه
 • عباسی، اصغر [1] دکتری ایمونولوژی و ژنتیک ورزشی دانشگاه توبنیگن آلمان
 • عباسی، اصغر [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه ارومیه
 • عباسی، علی رضا [1] دانشگاه تهران-کارشناس ارشد
 • عباسی، علیرضا [1] دانشگاه تهران-کارشناسی ارشد
 • عباسیان، صادق [1] دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عباسپور، مهدی [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • عباسی دلویی، آسیه [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 • عباس‌زاده صورتی، هاجر [1] کارشناس ارشد دانشگاه مازندران
 • عبدی، محمد [1] . استادیار بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • عبدی، هادی [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عبدی، هادی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد
 • عبداللهی، میلاد [1] دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران
 • عبدالمحمدی، امیر [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • عبدالملکی، عباس [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سین
 • عیدی ابرغانی، لیلا [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، ایران
 • عرب زاده، احسان [1] کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران-مازندران –ایران
 • عرب مومنی، الله یار [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران
 • عزآبادی، اکرم [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران
 • عزیزبیگی، کمال [1] استادیار گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج
 • عزیز بیگی، کمال [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • عزیزبیگی بوکانی، کمال [2] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • عیسی زاده، رفعت [1] . کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا تهران، تهران، ایران
 • عیسی زاده، لیلا [1] دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور، ایران
 • عسکری، رویا [1] دانشگاه حکیم سبزواری-دکتری فیزیولوژی
 • عسکری، رویا [1] استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری
 • عسکری، رویا [1] .استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • عسکری، رویا [1] استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • عسکری، رویا [1] . استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • عسکری، رویا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • عسکرپور کبیر، مختار [1] کارشناس‌ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • عیسی نژاد، امین [1] دانشگاه شاهد-استادیار
 • عصارزاده، محسن [1] استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد مبارکه
 • عطارزاده، رضا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عطارزاده حسینی، سید رضا [1] استاد تمام گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عظیمی‌دخت، سید محمدعلی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 • علامه، عبدالامیر [1] استاد بیوشیمی دانشکدة علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 • علیجانی، عیدی [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران
 • علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • علی زاده، رستم [1] استادیار، گروه علوم ورزشی،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • علیزاده، رقیه [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • علیکرمی، حشمت الله [1] .کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • علی محمدی، مریم [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سنندج، ایران.
 • عمادیان، امید [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • عنبریان، مهرداد [1] دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا

غ

 • غزالیان، فرشاد [1] . استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • غفاری، غفور [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • غفرانی، محسن [1] استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • غلامی، ماندانا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • غلامی، ماندانا [1] استادیار،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غلامعلی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

ف

 • فیاضی، بیان [1] تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • فاضل زاده، محمد [2] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • فاضل کلخوران، جمال [1] استادیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • فیاض میلانی، رعنا [1] استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
 • فیاض میلانی، رعنا [1] دانشیار گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فاطمی، سیده فاطمه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ایران
 • فتحی، ایمان [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر رفستجان، رفسنجان، ایران
 • فتحی، رزیتا [1] . دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فتحی، رزیتا [1] دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران
 • فتحی، رزیتا [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فتحی، رزیتا [1] دانشیار، فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران
 • فتحی، محمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه لرستان
 • فتحی، محمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی، دانشگاه لرستان، خر مآباد، ایران
 • فتحی، مهرداد [1] . دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فرامرزی، محمد [1] استادیار دانشگاه شهرکرد
 • فرامرزی، محمد [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فرامرزی، محمد [1] دانشیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • فرج نیا، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران .تهران.ایران
 • فرخی، احمد [1] استاریار دانشگاه تهران
 • فریدنیا، مهرسا [1] استادیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • فریدنیا، مهرسا [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • فردوسی، محمد حسن [1] دانشگاه پیام نور اهواز-مربی
 • فرزانگی، پروین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری-دکتری فیزیولوژی ورزشی
 • فرزانه حصاری، امین [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • فرهمند، فتانه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فرهمند، فتانه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فروغیان، مهدی [1] کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 • فروغی پردنجانی، عباس [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • فشی، محمد [1] استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فلاحی، علی اصغر [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، Cardioprotection دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه شیراز
 • فلاحی، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • فلاحی، علی اصغر [1] استادیار، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فلاحی، علی اصغر [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
 • فلاحی، علی اصغر [2] دانشگاه تهران-دانشجوی دکتری
 • فلاحی، علی اصغر [1] .استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی بخش علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار دانشگاه مازندران
 • فلاح محمدی، ضیاء [2] دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران - بابلسر - ایران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار، فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشگاه مازندران
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشگاه مازندران-دانشیار فیزیولوژی ورزش
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] دانشگاه مازندران-دکتری فیزیولوژی ورزشی
 • فلاح محمدی، ضیاء [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • فلاح‌محمدی، ضیاء [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران
 • فلامرزی، امیر [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
 • فولادوند، مریم [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

ق

ک

 • کارگر شورکی، محمدخلیل [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • کیازاد، یاسمین [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کاشف، علیرضا [1] کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • کاشف، مجید [1] استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،تهران، ایران
 • کاشف، مجید [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران ،ایران
 • کاشف، مجید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • کاشف، مجید [1] دانشیارگروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • کاشف، مجید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • کاشف، مجید [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • کاشف، مجید [1] دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی-دکترای فیزیولوژی
 • کاشف، میرمحمد [1] استادیار دانشگاه ارومیه
 • کاظمی، عبدالرضا [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ولیعصر رفسنجان -ایران
 • کاظمی، عبدالرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • کاظمی، عبدالرضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • کاظمی، عبدالرضا [1] دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
 • کاظمی، فهیمه [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • کاظمی، فهیمه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی دانشگاه شهید بهشتی
 • کاظمی، فهیمه [1] دانشگاه شهید بهشتی -دانشجوی دکتری
 • کاظمی، فهیمه [1] دانشگاه شهید بهشتی ،دانشجوی دکتری
 • کاظمی، فهیمه [1] کارشناس ارشد دانشگاه تهران
 • کاظم زاده، یاسر [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اسلامشهر)
 • کاوه ای، ابوذر [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کتبی، فرشته [1] مربی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
 • کرجی بانی، منصور [1] دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • کردی، محمدرضا [6] استادیار دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،ایران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کردی، محمدرضا [3] دانشیار دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] . دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران،ایران
 • کردی، محمدرضا [1] . دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران.تهران.ایران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشیار دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشگاه تهران-دانشیار
 • کردی، محمدرضا [1] دانشگاه تهران-دکتری فیزیولوژی
 • کردی، محمدرضا [1] هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • کردی، محمدرضا [1] دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشیار دانشگاه تهران
 • کردی، محمد رضا [1] ایران-دانشگاه تهران-دکتری فیزیولوژی ورزشی
 • کردی، محمد رضا [1] دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران،ایران
 • کردی، محمد رضا [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • کردی، محمد رضا [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کردی، محمد رضا [1] . دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کردی، محمد رضا [1] .دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کردی، محمد رضا [1] دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران،ایران
 • کردی، محمد رضا [1] دانشگاه تهران
 • کردی، محمد رضا [1] دانشگاه تهران-دانشیار فیزیولوژی
 • کریمی، پوران [1] استادیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • کریمی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه اصفهان
 • کرمی بناری، لاله [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
 • کریمزاده، لطیفه [1] کارشناس‌ارشد زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • کریم زاده، فریبا [1] استادیار علوم اعصاب، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
 • کریم زاده، فریبا [1] استادیار گروه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،تهران،ایران
 • کرندی، هادی [1] دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • کشاورز، الهام [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد ساری
 • کعبی، سعاد [1] کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
 • کلوندی، فردین [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • کلوندی، فردین [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • کمشکی، فاطمه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • کنشلو، سمانه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
 • کنشلو، سمانه [1] . دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کوثری، الیاس [1] دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران

گ

ل

م

ن

و

ه

 • هاتفی، سایه [1] کارشناس‌ارشد، فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هادی، حمداله [1] استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین‌اله، تهران، ایران
 • هاشمی، سید محمد صادق [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • هاشم ورزی، سید عبدالله [1] دانشگاه آزاد اسلامی -ساری
 • هدایتی، مهدی [1] استادیار پژوهشکدة علوم غدد درون ریز و متابولیسم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی
 • هدایتی، مهدی [1] دانشگاه شهید بهشتی-استادیار
 • هدایتی، مهدی [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • هدایتی، مهدی [1] دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-پژوهشکده متابولیسم وغدد
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکدة علوم غدد درون‌ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پژوهشکدۀ علوم غدد درون‌ریز، دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار، پژوهشکدة علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران – تهران - ایران
 • هدایتی، مهدی [1] . دانشیار پژوهشکدۀ علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران –تهران-ایران
 • هدایتی، مهدی [1] . دانشیار، دانشکدۀ علوم پزشکی، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران-ایران
 • هدایتی، مهدی [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • هدایتی، مهدی [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار، پژوهشکدة غدد درون ریزی و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 4
 • هدایتی، مهدی [1] دانشیار پژوهشکدة علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هدایتی پور، نصرت الله [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • هلالی زاده، معصومه [1] دکتری فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت ‌بدنی دانشگاه تهران
 • همت زاده بدولی، توحید [1] .دانشجوی دکتری گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • همت فر، احمد [1] استادیار دانشگاه آزاد بروجرد
 • همت فر، احمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد-دکتری فیزیولوژی
 • همت فر، احمد [1] استادیار فیزیولوزی ورزش،گروه تربیت بدنی،واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران
 • همت فر، احمد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.
 • همت فر، احمد [1] استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد بروجرد، بروجرد، ایران
 • همت فر، احمد [1] استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • همت‌فر، احمد [1] مدیر ارشد گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • همتی نفر، محمد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • همتی نفر، محمد [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز،
 • همتی نفر، محمد [1] دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
 • همتی نفر، محمد [1] دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
 • هوانلو، فریبرز [1] دکتری طب ورزشی، دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • هوسپیان، آنیا [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • هوسپیان، سیلوا [1] متخصص کودکان، مرکز رشد و نمو بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران
 • هوشمندی، زینب [1] مربی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه پیام نور

ی

 • یادگاری، مهدی [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران
 • یادگاری، مهدی [1] دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • یادگاری، مهدی [1] . دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی،گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • یادگاری، مهدی [1] دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • یادگاری همت آبادی، الهام [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یاری، مرتضی [1] دانشجوی کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یاری، مرتضی [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • یزدان دوست، هانیه [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه مازندران، بابلسر‌، ایران
 • یعقوبی، راضیه [1] دانشگاه آزاداسلامی-کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی
 • یعقوبی، علی [1] دانشگاه بیرجند،. دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی
 • یعقوبی، علی [1] استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
 • یگانه فر، داود [1] دانش اموختة دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 • یونسیان، علی [1] دانشیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

A

 • Ahmadi، Mohsen [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • Azizi، Mohammad [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

M

T