سیاست‌های سردبیری و مجله

انتشار مجله در دانشگاه تهران تابع قوانین زیر است.

  1. مجلة علوم زیستی ورزشی تابع سیاست دسترسی آزاد است.

در این مجله، با تبعیت از مجوز کریتیو کامنز(CC BY-NC 4.0) ، دسترسی به تمامی مقالات آزاد و رایگان است. امید است با در دسترس‌بودن پژوهش‌ها برای عموم، تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میسرتر ‌شود.

 

  1. مسئولیت‌ها و الزام‌های اخلاقی

الف) برای سردبیر:
- سردبیر دربارة تمامی محتواها تصمیم نهایی را می‌گیرد.

- دلیل ردکردن برخی مقالات ممکن است مربوط به کیفیت مقاله نباشد، بلکه به‌طور مثال، ممکن است آن مقاله برای انتشار در مجلة علوم زیستی ورزشی، مناسب تشخیص داده نشود.

- اگر سردبیر به صداقت کار نویسندگان تردید پیدا کند، می‌تواند در هر مرحله‌ای پیش از چاپ، حتی پس از پذیرش مقاله، مقاله را رد کند.

-  هویت داوران و نویسندگان برای هم محرمانه خواهد ماند (دوسوکور).

-  به‌جز داوران و اعضای هیئت تحریریه، فرد دیگری از وجود مقاله ارسالی آگاه نخواهد شد.


ب) برای نویسندگان

- تمامی مشارکت‌کنندگان نامبرده‌شده در فهرست نویسندگان آن مقاله، محتوای متن مقاله را، پیش از ارسال به مجله، منطبق با سیاست‌های سردبیری نشریات دانشگاه تهران، خوانده و تأیید کرده‌اند. این سیاست‌ها برگرفته از قوانین منشور اخلاقی COPE است. جزئیات کامل این سیاست‌ها در منشور اخلاقی پژوهش در مجلة علوم زیستی ورزشی در منوی اصول اخلاقی انتشار مجله در دسترس شماست. خلاصه‌ای از آن به قرار زیر است:

الف) همة مقالات ارسالی ارزیابی می‌شود. اگر همسو با شیوه‌نامه و اهداف مجله، سیاست‌های سردبیری و قوانین اخلاقی پژوهش باشد، برای حداکثر سه داور ارسال می‌شود. داوری در مجلة علوم زیستی ورزشی، به‌صورت دوسوکور انجام می‌شود (داوران و نویسندگان یکدیگر را نمی‌شناسند و داوران هر مقاله را تنها اعضای هیئت تحریریه می‌شناسند).

ب) پس از ارسال نظرات داوران برای نویسندة مسئول، نویسندگان باید پس از اعمال نظرات داوران، مقالة اصلاح‌شده را حداکثر تا دو هفته پس از ارسال، مجدد به مجله بازگردانند.

.

-  نویسنده/ نویسندگان هنگام ارسال مقاله، با علامت‌زدن عبارت‌های پیش‌نویس‌شده، باید تعهد دهند که نه مقاله ارسالی و نه مقاله دیگری شبیه به مقاله ارسالی، به قلم و نام آن/آن‌ها به هیچ زبانی چاپ نشده است و در جای دیگری در حال بررسی برای چاپ نیست.
- نویسنده/نویسندگان باید مسئولیت صداقت کار را به‌طور کلی، از آغاز فرایند انتشار تا انتشار نهایی به عهده بگیرند.
-  اگر نویسنده/ نویسندگان جدیدی به فهرست نویسندگان اضافه یا از آن حذف می‌شود، موافقت کتبی با امضای نویسنده/ نویسندگان قبلی باید به دفتر تحریریه ارسال شود.

- اگر مطالعه روی انسان‌ها صورت پذیرفته باشد، نویسنده/نویسندگان باید بیانیه‌ای را بگنجانند و اعلام دارند که این مطالعه را کمیتة اخلاق محلی تأیید کرده است. رضایت آگاهانة کتبی از شرکت‌کنندگان در مطالعه نیز گرفته شده باشد. برای آنان که کمیته‌های بررسی اخلاق رسمی ندارند، اصول معاهدة هلسینکی باید اجرا شود. همچنین، انطباق نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی با دستورهای اجرایی مؤسسات ملی بهداشت دربارة استفادة انسانی از حیوانات آزمایشگاهی باید در متن ذکر شود.

-  نویسنده/ نویسندگان باید تمامی اجازه‌های لازم برای استفاده از مشاهدات چاپ‌نشدة دیگران را اخذ و نام آن‌ها را در مقالة خود ذکر کنند. همچنین، شکل‌ها و جدول‌های چاپ‌‌شدة پیشین باید با کسب اجازه از نویسندگان آن استفاده شود و در زیرنویس شکل یا عنوان جدول اعلام گردد.

- نویسنده/ نویسندگان باید تعهد دهند که مطالعة پژوهشی آن‌ها با قوانین مؤسسه/ مؤسسات آن‌ها و دستورالعمل‌های انجام آن نوع کار و مورد پذیرش عموم مطابقت دارد؛ هیچ حق طبع (کپی‌رایت) موجود یا حقوق سایرین را نقض نمی‌کند؛ و حاوی مطالب زشت، نامناسب، افتراآمیز، یا غیرقانونی به هر شکل نیست.

- نویسندة مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل کار، از ابتدا تا زمان چاپ مقاله است.

- هنگام ارسال مقاله، نویسندگان باید مفاد توافقنامة ارسال مقاله را تأیید کنند. در صورت رعایت‌نکردن این مفاد، نسخة ارسالی بررسی نخواهد شد و به نویسندگان عودت داده می‌شود. این مفاد شامل موارد ذیل است:

* نسخ ارسالی قبلاً در هیچ مجله‌ای به زبان فارسی یا زبان دیگری چاپ نشده است.

* متن با رعایت تمامی اصول نگارش مقاله بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تهیه شده است.

* تمامی تضاد منافع در متن تصریح شده است.

* سهم هر یک از نویسندگان در شکل‌گیری مطالعة حاضر، در قسمت ضمائم در انتهای متن اصلی مشخص شده است.

* نویسندگان اذعان می‌دارند که تمام بخش‌های نسخة ارسالی بدون داده‌های جعلی نگاشته شده است و فاقد اطلاعات تحریف‌شده شامل دستکاری فریبنده، تصاویر جعلی و سرقت علمی-ادبی است.

* منابع تأمین مالی پژوهش حاضر در بخش ضمائم، معین و شفاف‌سازی شده است.

 

پ) برای داوران:

- از داوران انتظار می‌رود که مقالات و اطلاعات آن را محرمانه نگه دارند.

- نباید از دانش مقاله ، پیش از چاپ، برای نفع شخصی خود استفاده کنند.

- نظرات داوران باید سازنده، صادقانه و مؤدبانه باشد.

- داوران باید تضاد منافع خود را اعلام کنند و در صورت وجود تضاد، داوری آن مقاله را قبول نکنند. آشنایی احتمالی با نویسنده/نویسندگان نباید بر نظر و تصمیم‌های آن‌ها تأثیر بگذارد.

 

  1. اخلاق نشر و بیانیه‌های سوء رفتار. مجله علوم زیستی ورزشی پای‌بند به قوانین بین‌المللی علیه سوء‌استفادة علمی است، ازجمله داده‌سازی، تحریف و سرقت ادبی. هرگونه سوء‌رفتار مشکوک، طی مرور و داوری، مطابق با دستورالعمل کمیتة اخلاق چاپ آثار علمی(COPE) بررسی خواهد شد.

- سرقت ادبی چنین تعریف شده است: «تلاش نویسنده/ نویسندگان برای معرفی کار دیگری به نام خود». همچنین، هنگامی‌که نویسنده‌ای قسمت قابل‌توجهی از کار چاپ‌شدة قبلی خود را در مقالة جدید استفاده کند، بدون آنکه به‌طور مناسبی به منبع ارجاع دهد، به آن چاپ تکراری و سرقت ادبی از خود گفته می‌شود. این کار ممکن است در طیفی از چاپ همان مقاله در مجله‌ای دیگر، تا قطعه‌قطعه‌کردن داده‌ها یا اضافه‌کردن کمی داده به مقالة قبلی متغیر باشد.

- هیئت تحریریه/داوران مجلة علوم زیستی ورزشی، مقالات ارسالی را دو بار (یک بار پس از ارسال و بار دیگر پیش از چاپ) با استفاده از نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی بررسی می‌کنند. اگر شک به سرقت ادبی در مورد مقاله‌ای به وجود بیاید، چه قبل از چاپ (توسط داوران یا هیئت تحریریه) و چه بعد از آن (توسط خوانندگان)، مجلة علوم زیستی ورزشی بر اساس دستورات و نمودارهای کمیته اخلاق در نشر عمل خواهد کرد.


  1. هزینة انتشار

 براساس مصوبه شورای سردبیران مجلاتISC  دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مقرر گردید مبلغ 2.000.000 ریال برای داوری هر مقاله و مبلغ 4.000.000 ریال برای چاپ آن از نویسنده/ نویسندگان مقالات اخذ شود. همچنین، بر اساس این مصوبه، درصورتی‌که نویسندة مسئول مقاله دانشجو باشد، 20   درصد تخفیف (تنها در صورت پذیرش نهایی مقاله) لحاظ خواهد شد. امکان پرداخت برخط با استفاده از کارت‌های شتاب فراهم شده است. اطلاعات لازم برای پرداخت از طریق صفحة کاربری به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد.

  1. رعایت حریم خصوصی

اسامی، آدرس، ایمیل و سایر اطلاعات مخاطبان مجله اعم از خوانندگان، نویسندگان و ویراستاران در وبگاه مجله، محرمانه است و به‌طور انحصاری برای اهداف این مجله استفاده خواهد شد و برای هیچ منظور دیگری در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.