1-تهیه مقاله بر مبنای چارچوب‌های مشخص شده در راهنمای نویسندگان

2-     ارسال مقاله از طریق سامانه با ذکر کامل مشخصات، شماره تلفن‌ها و ایمیل نویسنده یا نویسندگان

3-     تعیین یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول مرتبط با نشریه

4-     بررسی اولیه مقاله توسط کارشناس اجرایی نشریه  جهت مطابقت نشریه با فرمت مورد نظر

5.     بررسی مقاله توسط سردبیر از جهت محتوا

6-     در صورت تأیید مقاله توسط سردبیر ارسال آن به داوران مرتبط و مورد وثوق نشریه

7-     در صورت تأیید داوران و اعلام نظر آنان مبنی به ضرورت اصلاح مقاله، ارسال آن به نویسنده یا نویسندگان برای اعمال اصلاحات

8-    داوری مجدد برای کنترل اصلاحات خواسته شده

9-   قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ براساس تاریخ تصویب

10  - چاپ مقاله پذیرش شده در فصلنامه