نشریه علوم زیستی ورزشی (JSB) - فرایند پذیرش مقالات