اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزشی مدیر مسئول نشریات و رییس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

aagaeiniyahoo.com
88351738

h-index: 25  

سردبیر

علی اصغر رواسی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه مبانی علوم زیستی

aaravasiut.ac.ir
61118926

اعضای هیات تحریریه

رحمان سوری

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشکده تربیت بدنی

sooriut.ac.ir

فرزاد ناظم

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

farzadnazam2gmail.com

علی اکبر صبوری

بیوفیزیک استاد دانشگاه تهران

sabouryut.ac.ir

عیدی علیجانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

eidyalijaniyahoo.com

فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه رشت

frahmani2001yahoo.com

خسرو ابراهیم

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه شهید بهشتی

k-ebrahimsbu.ac.ir

مدیر داخلی

طیبه پورزاهد

مدیریت دولتی مدیر داخلی نشریه

pourzahedut.ac.ir
88630002