اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا رجبی

مدیر مسئول نشریات و رییس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

rrajabiatut.ac.ir
61118820

سردبیر

علي اصغر رواسي

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه مبانی علوم زیستی

aaravasiatut.ac.ir
61118926

اعضای هیات تحریریه

عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزشی استاددانشکده تربیت بدنی

aagaeiniatyahoo.com

رحمان سوری

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشکده تربیت بدنی

sooriatut.ac.ir

فرزاد ناظم

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

arzadnazem1atyahoo.com

علی اصغر خالدان

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه مازندران

a.khaledanatyahoo.com

علی اکبر صبوری

بیوفیزیک استاد دانشگاه تهران

sabouryatut.ac.ir

عیدی علیجانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

eydialijaniatyahoo.com

فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه رشت

frahmani2001atyahoo.com

خسرو ابراهیم

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه شهید بهشتی

k-ebrahimatsbu.ac.ir

عیسی نورمحمدی

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

issa_razan47atyahoo.com