مدیر مسئول


دکتر عباسعلی گائینی مدیر مسئول نشریات و رییس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

سردبیر


دکتر علی اصغر رواسی استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید جلال ابودردا استادیار دانشکده حرکت شناسی دانشگاه کلگری کانادا

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا کردی استاد دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمان سوری استاد دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر صبوری استاد دانشگاه تهران

بیوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر بختیار ترتیبیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکترحمید رجبی استاد دانشگاه خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ولی الله دبیدی روشن استاد دانشگاه مازندران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سجاد احمدی زاد استاد دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد فرامرزی استاد دانشگاه اصفهان

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کریم آزالی علمداری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیروس چوبینه دانشیار دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

مدیر داخلی


خانم طیبه پورزاهد مدیر داخلی نشریه

کارشناسی ارشدمدیریت دولتی

  • pourzahedut.ac.ir
  • 88630002

اعضای هیات تحریریه پیشین


دکتر خسرو ابراهیم استاد دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه پیشین


دکتر فرهاد رحمانی نیا استاد دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه پیشین


دکتر فرزاد ناظم استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه پیشین


دکتر عیدی علیجانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

فیزیولوژی ورزشی