اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود گودرزی

تربیت بدنی مدیر مسئول نشریات و رییس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

m_goodarzyahoo.com
61118820

سردبیر

علي اصغر رواسي

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه مبانی علوم زیستی

aaravasiut.ac.ir
61118926

مدیر داخلی

طیبه پورزاهد

مدیریت دولتی مدیر داخلی نشریه

pourzahedut.ac.ir
88630002

اعضای هیات تحریریه

عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزشی استاددانشکده تربیت بدنی

aagaeiniyahoo.com

رحمان سوری

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشکده تربیت بدنی

sooriut.ac.ir

فرزاد ناظم

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

arzadnazem1yahoo.com

علی اکبر صبوری

بیوفیزیک استاد دانشگاه تهران

sabouryut.ac.ir

عیدی علیجانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

eydialijaniyahoo.com

فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه رشت

frahmani2001yahoo.com

خسرو ابراهیم

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه شهید بهشتی

k-ebrahimsbu.ac.ir