مدیر مسئول


دکتر عباسعلی گائینی مدیر مسئول نشریات و رییس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

سردبیر


دکتر علی اصغر رواسی استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمان سوری استاد دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرزاد ناظم استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر صبوری استاد دانشگاه تهران

بیوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر عیدی علیجانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد رحمانی نیا استاد دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر خسرو ابراهیم استاد دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

مدیر داخلی


خانم طیبه پورزاهد مدیر داخلی نشریه

مدیریت دولتی

  • pourzahedut.ac.ir
  • 88630002