دوره و شماره: دوره 4، شماره 15 - شماره پیاپی 1318978، بهمن 1391، صفحه 1-146 (شماره15 علوم زیستی) 
7. أثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان

صفحه 107-120

10.22059/jsb.2013.29781

امیر رشیدلمیر؛ زهرا میرزنده دل؛ احمد ابراهیمی عطری؛ علی اصغر رواسی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره15 علوم زیستی
بهمن 1391، صفحه 1-146
شماره 14 علوم زیستی
بهمن 1391، صفحه 1-155
نشریه علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-150
نشریه علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-163
علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-160
نشریه علوم زیستی ورزشی
دی 1348، صفحه 1-168