دوره و شماره: دوره 4، شماره 131 - شماره پیاپی 1202655، زمستان 1348، صفحه 1-168 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 

شماره‌های پیشین نشریه

شماره15 علوم زیستی
زمستان 1391، صفحه 1-146
شماره 14 علوم زیستی
زمستان 1391، صفحه 1-155
نشریه علوم زیستی ورزشی
پاییز 1391، صفحه 1-150
نشریه علوم زیستی ورزشی
پاییز 1391، صفحه 1-163
علوم زیستی ورزشی
پاییز 1391، صفحه 1-160
نشریه علوم زیستی ورزشی
زمستان 1348، صفحه 1-168