اثر یک جلسه فعالیت استقامتی و مقاومتی بر هورمون پاراتیروئید (PTH) و آلکالین فسفات (ALP) سرم دختران جوان غیرفعال

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی -ساری

2 دانشگاه مازندران

چکیده

هورمون پاراتیروئید مهم ترین عامل هموستاز کلسیم در بدن است که با تحریک شکل فعال ویتامین D، جذب کلسیم را از روده افزایش می دهد و در نهایت افزایش تراکم استخوانی را موجب می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک جلسه فعالیت استقامتی و مقاومتی بر غلظت هورمون پاراتیروئید (PTH) و آلکالین فسفات (ALP) دختران جوان غیرفعال (با میانگین سنی 23/1± 9/21 سال، قد 7/2 ± 95/161 سانتی متر و وزن 9/6 ± 15/63 کیلوگرم) بود. به این منظور 30 دانشجوی دختر 25-20 سال به طور تصادفی به سه گروه استقامتی، مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. برنامة تمرینی در گروه استقامتی شامل 45 دقیقه دویدن روی نوارگردان با 45 درصد VO2max و در گروه مقاومتی انجام سه حرکت جلوبازو، جلو ران و اسکات بود که هر کدام در سه نوبت و با 45، 55 و 65 درصد یک تکرار بیشینه در مدت 45 دقیقه انجام گرفت. خون گیری در سه مرحله (پایه، 15 دقیقه و 24 ساعت پس از فعالیت) انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری 05/0 P? تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، با انجام فعالیت ورزشی، مقادیر هورمون پاراتیروئید و آلکالین فسفات در هر دو گروه استقامتی و مقاومتی افزایش یافته است که این افزایش، پس از فعالیت استقامتی کمی بیشتر از فعالیت مقاومتی بود، اما اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. نتایچ پژوهش حاضر نشان داد، اجرای یک جلسه فعالیت استقامتی و مقاومتی در دختران جوان غیرفعال، مقادیر PTH و ALP را به طور معنی داری افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of One Session of Resistance and Endurance Activity on Parathyroid Hormone (PTH) and Alkaline Phosphate (ALP) in Untrained Young Girls

نویسندگان [English]

  • .S.Abdolah Hashemvarzi 1
  • Zeya Falahmohammadi 2
چکیده [English]

Parathyroid hormone (PTH) is the major factor of calcium homeostasis. This hormone increases calcium uptake in intestines through stimulation of the active formation of vitamin D and eventually increases bone density. The aim of this study was to investigate the effect of one session of resistance and endurance activity on PTH and ALP in untrained young girls (mean age 21.9±1.23 yrs, height 161.95±2.7 cm and weight 63.15±6.9 Kg). For this purpose, 30 young female university students (20-25 years old) were selected and divided randomly into three groups: endurance, resistance and control. Exercise protocol in endurance group included running on a treadmill and for 45 minutes with 45% VO2max and in resistance group included front arm, front leg and Scott; each of them were performed in three sets with 55,65,75% of 1RM during 45 minutes. Blood samples were collected in three stages (baseline, 15 minutes and 24 hours after the protocol). The data were analyzed via one-way analysis of variance with repeated measures, and post hoc LSD test at P?0.05. Results showed that the exercise increased PTH and ALP in resistance and endurance group; this increase was slightly higher after resistance exercise than endurance exercise but there was no significant difference between the two groups. The present research showed that one session of resistance and endurance activity significantly increased PTH and ALP in untrained young female.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaline Phosphate
  • endurance exercise
  • Parathyroid Hormone
  • Resistance exercise
  • Untrained Female.