نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا-دکتری فیزیولوژی

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی-دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه الزهرا-دکتری بیوشیمی

چکیده

یکی از تغییرات مهم ورزش و فعالیت بدنی در بدن انسان، تغییرات هورمونی است که بنا به شدت، مدت و نوع تمرین تاثیر متقاوتی دارند. بتا اندورفین(BE) نیز به عنوان یکی از هورمون های سیستم عصبی در اثر فعالیت دچار تغییراتی در سطح پلاسمایی خون می شود. نوروپپتید نقش مهمی در مکانیسم رهایی از درد و ایجاد حس خوب بودن و سرخوشی دارد. هدف از این تحقیق، مقایسة اثر یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی تغییرات سطح BE پلاسمایی دختران فعال و غیرفعال است. پس از توزیع پرسشنامة تعیین سطح فعالیت بدنی در دانشگاه الزهرا، 12 دانشجوی تربیت بدنی به عنوان گروه فعال و12دانشجوی
غیرتربیت بدنی به عنوان گروه غیر فعال انتخاب شدند. سپس دو نوع تست بروس و رست به عنوان تست های تمرین هوازی و
بی هوازی روی آزمودنی ها انجام گرفت. قبل و بعد از تست BE آزمودنی ها ثبت شد و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t همبسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سطوح اندورفین پلاسمایی پس از تمرین هوازی در هر دو گروه فعال و غیرفعال افزایش داشت. همچنین پس از تمرین بی هوازی، در دوگروه فعال و غیر فعال افزایش مقدار اندورفین پلاسمایی مشاهده شد . همچنین تفاوت معناداری بین دو گروه (فعال و غیرفعال) هم در اثر فعالیت هوازی و هم بی هوازی در مقدار اندورفین پلاسمایی مشاهده نشد. هیچ تفاوتی در دو نوع فعالیت (هوازی و بی هوازی) در آزمودنی های مختلف مشاهده نشد. دراین تحقیق هیچ تفاوتی بین دو نوع فعالیت در دو گروه (فعال و غیرفعال) مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Aerobic and Anaerobic Exercises on Plasma Beta Endorphin in Active and Sedentary Girls

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Nazarali 1
  • Roghaye Siyabi 2
  • Parichehr Hanachi 3

چکیده [English]

One of the important changes of sport and physical activity in human beings is hormonal changes; these changes have different effects based on intensity, duration and type of training. Beta endorphin (BE), one of the neural system hormones, shows changes in blood plasma level by exercise. This neuropeptide plays an important role in pain relieving, well-being, mood enhancing and euphoria. The aim of this research was to compare the effect of one session of aerobic and anaerobic training on plasma beta endorphin changes in active and sedentary girls. After distributing the physical activity questionnaire in Alzahra University, 12 physical education students as active group and 12 non-physical education students as sedentary group were selected. Bruce and Rast tests as aerobic and aerobic tests were applied. Beta-endorphin concentration was determined before and after the tests. t test and ANCOVA were used to analyze data. The results showed that plasma BE level increased in both active and sedentary groups after aerobic training. Also, BE level increased after anaerobic training in both groups. No significant difference was observed in BE between the two groups after both aerobic and anaerobic training. No difference was observed between aerobic and anaerobic training in subjects. No difference was observed in both types of training between the two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Subjects
  • Aerobic Training (Bruce Test)
  • Anaerobic Training (Rast Test)
  • Beta Endorphin
  • Sedentary Subjects