دوره و شماره: دوره 4، شماره 11 - شماره پیاپی 930794، پاییز 1391، صفحه 1-160 (علوم زیستی ورزشی)