نویسنده

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

چاقی با اختلال در عملکرد کلیه همراه است، به طوری که اختلال های کلیوی در افراد چاق بیشتر از افراد معمولی است. عملکرد کلیوی با شاخص هایی مثل سیستاتین C، کراتینین و GFR قابل ارزیابی است. اثر تمرینات ورزشی بر عملکرد کلیه
به خوبی بررسی نشده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و 10 روز بی تمرینی بر عملکرد کلیه در دختران چاق بود. به این منظور 24 دختر چاق (سن 2±21 سال، 32BMI?) به دو گروه تمرین هوازی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت هشت هفته، هر هفته چهار جلسه، هر جلسه 60 دقیقه و با شدت 75- 65 ضربان قلب بیشینه تمرین کردند. سپس 10 روز در حالت بی تمرینی به سر بردند. سیستاتین C، کراتینین و GFR در سرم اندازه گیری شد. از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد سیستاتین C در گروه تجربی کاهش (غیر معنی دار) داشت (739/0 = p). همچنین کراتینین و GFR نیز اندکی افزایش (غیر معنی دار) داشت ( به ترتیب 864/0 = p و 759/0 = p). بی تمرینی نیز بر هیچ یک از متغیرها اثر نداشت (05/0p>). نتایج تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته تمرین هوازی تاثیری بر شاخص های عملکردی کلیه در دختراق چاق ندارد. به نظر می رسد به منظور اثربخشی این تاثیرات باید برنامه تمرینی با حجم بیشتر و رعایت رژیم غذایی باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Training and Following Detraining on Renal Function Markers in Obese Girls

نویسنده [English]

  • A Hosseini

چکیده [English]

Obesity is accompanied with renal dysfunction, so renal impairment is more prevalent in obese people. Renal function can be assessed via markers such as cystatin C (Cys C), creatinine (Crn) and glomerular filtration rate (GFR). As the effect of exercise training on renal function has been less investigated, this study aimed to study the effect of eight weeks of aerobic training and 10 days of detraining on renal function markers in obese girls. For this purpose, 24 obese girls (age: 21±2 yrs, BMI?32) were divided into two groups: aerobic training (n=12) and control group (n=12). Aerobic training group trained for 8 weeks, 4 sessions/week, 60 min./each session, intensity %65-75 HRmax. Then, 10 days of detraining followed. Cys C, Crn and GFR were measured. ANOVA with repeated measures was used for statistical analysis. The results showed that Cys C decreased insignificantly in the training group (p=0.739). Crn and GFR increased insignificantly (p=0.864 and p=0.759 respectively). Detraining had no significant effect on any variables (p>0.05). The results showed that eight weeks of aerobic training had no significant effect on renal function markers in obese girls. It seems that in order to improve the effect of the training, it is necessary to perform training programs with higher volume and proper diet

کلیدواژه‌ها [English]

  • cystatin C
  • Obesity
  • Training