تأثیر زمان فعالیت در روز بر شاخص های حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO,FAT max,MFO time) در زنان جوان سالم

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

میزان اکسیداسیون چربی هنگام فعالیت بدنی، تحت تأثیر عواملی مانند شدت و مدت فعالیت، نوع تمرین، رژیم غذایی و سطح فعالیت بدنی قرار می گیرد. اما اثر زمان روز بر میزان اکسیداسیون چربی هنگام فعالیت بدنی کمتر بررسی شده است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر زمان فعالیت در روز بر شاخص های حداکثر اکسیداسیون چربی در زنان جوان فعال طراحی شده است. به این منظور 14 زن جوان سالم با میانگین و انحراف استاندارد مقادیر سن، درصد چربی، وزن، شاخص توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی به ترتیب 6/1±6/21 سال، 6/4 ±3/18 درصد، 3/3± 2/51 کیلوگرم، 7/1± 22 کیلوگرم بر مترمربع و 2/4 ±8/40 میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. آزمون در دو نوبت صبح (ساعت 8-7) و عصر (ساعت 20-19) و در دو جلسه به فاصلة 7 روز انجام شد. برنامة آزمون شامل یک تمرین فزاینده با تواتر 3 دقیقه ای روی نوارگردان با سرعت و شیب اولیه به ترتیب m/min 3/58 و 1 درصد بود و سرعت هر 3 دقیقه m/min 7/16 افزایش می یافت تا زمانی که به m/min 125 برسد، پس از آن هر 3 دقیقه افزایش شیب به مقدار 2 درصد تا سطح RER برابر 1 ادامه می یافت. VCO2 و VO2 در طول آزمون با دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی اندازه گیری شد. از آزمون t مستقل برای بررسی اختلاف بین متغیرها در آزمون های صبح و عصر استفاده شد (سطح معناداری 05/0) . یافته های پژوهش نشان داد که اختلاف معناداری بین حداکثر اکسیداسیون چربی در تمرین صبح و عصر وجود ندارد (صبح 13/0± 39/0 ، عصر 11/0± 44/0 گرم در دقیقه ، 05/0 P> ). شدت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی و زمان رسیدن به آن نیز در آزمون های صبح و عصر تفاوت معنی داری نداشت. با این حال میانگین شدت اکسیداسیون چربی در عصر بیشتر بود. در نهایت براساس نتایج پژوهش می توان گفت احتمالاً زمان تمرین در روز (صبح و عصر) بر سوخت و ساز سوبسترا هنگام فعالیت های ورزشی شدید تأثیر زیادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Time of Day on Fat Oxidation Indexes (MFO, Fat max, MFO time) in Healthy Young Women

نویسنده [English]

  • niku khosravi
چکیده [English]

Fat oxidation during exercise can be influenced by exercise intensity and duration, training status, diet and physical activity level. However, few studies have investigated the effect of time of day on the rate of fat oxidation during exercise. Thus the present study was designed to investigate the effect of time of day on indexes of fat oxidation in active young women. For this purpose, 14 healthy women (mean±SD age, BF%, weight, BMI and Vo2max: 21.6±1.6 years, 18.3± 4.6 %, 51.2± 3.3 kg, 22±1.7 kg/m2, 40.8±4.2 ml/kg.min) voluntarily participated in this study. The exercise test was performed in two separate sessions in the morning (7:00) and evening (19:00). There was a 7-day interval between the two tests. The protocol was an incremental exercise to exhaustion on a treadmill. The volunteers started exercising at a speed of 58.3 m/min and at a gradient of 1%. Then, the speed increased to 16.7 m/min every three minutes until 125 m/min. At this point, the gradient increased by 2% per three minutes until RER=1 was achieved. VO2 and VCO2 were measured throughout the exercise by an automated gas analysis system. The data were analyzed using independent t test (?=0.05). The findings of the present study showed that no significant difference in maximal fat oxidation between morning and evening exercises (morning: 0.39±0.13 vs. evening: 0.44±0.11, P>0.05). There was no significant difference in FAT Max between morning and evening (P>0.05). However, the mean intensity of maximal fat oxidation was higher in the evening. Finally, it can be concluded that probably time of day (morning and evening) does not have an effect on substrate oxidation during intensive exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fat Max
  • Healthy Young Women
  • Maximal Fat Oxidation (MFO)
  • Time of Day