نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مصرف مکمل پروتئین وی ایزولات بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی طی تمرین مقاومتی در مردان جوان دارای اضافه وزن بود. برای این منظور 30 نفر با نمایة تودة بدنی بین 30 - 25 کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شدند. سپس به شکل تصادفی به 3 گروه 10 نفری: گروه تجربی 1 (مصرف مکمل وی + 6 هفته تمرین مقاومتی) (W)، گروه تجربی 2 (مصرف دارونما + 6 هفته تمرین مقاومتی) (P) و گروه کنترل (C) تقسیم شدند. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام ((TAC در گروه مکمل وی در پس‌آزمون، نسبت به پیش‌آزمون به طور معناداری افزایش یافت (05/0 >p). سطوح گلوتاتیون (GSH) و ویتامین C در هر دو گروه مکمل وی و دارونما در پس‌آزمون افزایش معنی‌داری را نشان داد (05/0 >p). نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت ورزشی به‌تنهایی دستگاه آنتی‌اکسیدانی را تقویت می‌کند، اما ترکیب فعالیت مقاومتی همراه با مصرف پروتئین وی اثربخشی بیشتری دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training and Whey Protein Supplement on Antioxidant Status in Overweight Young Men

نویسنده [English]

  • farhad ahmadi

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of protein whey isolate supplementation on antioxidant status during a resistance training program in overweight young men. 30 individuals (body mass index between 25-30 kg.m2) participated in this study and were randomly divided into three groups (each 10 subjects): experimental group 1 (supplement + six weeks of resistance training) (W), experimental group 2 (placebo + six weeks of resistance training) (P), Control (C). Total antioxidant capacity (TAC) in the whey supplement group significantly increased in posttest compared with pretest (p<0.05). Glutathione (GSH) and vitamin C levels showed a significant increase in both whey supplement and placebo groups in posttest (p<0.05). It can be concluded that although exercise alone could improve the antioxidant system in the overweight subjects, the combination of resistance training and whey protein consumption had more effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant status
  • Overweight young men.
  • resistance training
  • Whey isolates protein