مقایسة اکسیداسیون سوبسترا و هزینة کل انرژی طی دویدن با شدت سبک و متوسط تا واماندگی و یک ساعت پس از آن در دانشجویان پسر چاق

نویسنده

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف تحقیق حاضر، مقایسة اکسیداسیون سوبسترا و هزینة کل انرژی طی دویدن با شدت سبک و متوسط تا واماندگی و یک ساعت پس از آن در دانشجویان پسر چاق بود. به این منظور در یک طرح تحقیق متقاطع، 11 دانشجو (با میانگین سن 69/1±45/20 سال، شاخص تودة بدنی 3/1±26/31 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی بدن 53/3±47/28 درصد) شرکت کرده و دو پروتکل ورزش، دویدن با شدت سبک (45 درصد VO2max معادل 66 درصد ضربان قلب بیشینه) و شدت متوسـط (60 درصد VO2max معادل 76 درصد ضربان قلب بیشینه) را به فاصلة 11 روز روی نوار گردان اجرا کردند. گازهای تنفسی آزمودنی‌ها نیم ساعت قبل از فعالیت در حالت خوابیده (حالت پایه)، در حین فعالیت سبک و متوسط تا واماندگی و یک ساعت پس از فعالیت به عنوان EPOC جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. مقدار اکسیداسیون چربی، کربوهیدرات و هزینه انرژی از طریق کالری‌سنجی غیرمستقیم اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در طول فعالیت ورزشی، اکسیداسیون چربی در ورزش با شدت متوسط به‌طور معناداری بیشتر از ورزش با شدت سبک بود، اما در کل فعالیت، تفاوت معناداری بین دو شدت ورزشی مشاهده نشد. اکسیداسیون کربوهیدرات در طول فعالیت و در کل فعالیت بین دو شدت ورزش تفاوت معناداری نداشت. همچنین در کل فعالیت ورزشی، هزینة انرژی در ورزش سبک به طور معناداری بیشتر از ورزش متوسط بود. در نتیجه می‌توان گفت ورزش سبک تا واماندگی در مقایسه با ورزش متوسط تا واماندگی برای کاهش وزن بهتر است. اما اگر زمان فعالیت را در نظر نگیریم، به علت اینکه حداکثر اکسیداسیون چربی در شدت نزدیک به شدت متوسط اتفاق می‌افتد، فعالیت‌های ورزشی با شدت متوسط برای حداکثر اکسیداسیون چربی و کاهش وزن مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Substrate Oxidation and Total Energy Expenditure during Running with Low and Moderate Intensity until Exhaustion and One Hour after Exercise in Obese Male Students

نویسنده [English]

  • mohamadreza hamediniya
چکیده [English]

The present study aimed to compare substrate oxidation and total energy expenditure during running with low and moderate intensity until exhaustion and one hour after exercise in obese male students. For this purpose, in a crossover study design, 11 male university students (mean age 20.45±1.69 years, BMI 31.26±1.3 kg/m2, body fat percentage 28.47±3.53 %) participated in this study. Two exercise protocols, running with low intensity (45% VO2max equivalent to 66% of maximum heart rate) and moderate intensity (60% VO2max equivalent to 76% of maximum heart rate) were performed on a treadmill with an 11-day interval. Subjects' respiratory gases were collected and analyzed 30 minutes before the exercise while subjects were in prostrate position and also during the low and moderate exercises till they reached the exhaustion level, and also one hour after exercise as EPOC. The amount of fat oxidation, carbohydrate and energy expenditure was measured by indirect calorimeter. The results showed that during the exercise, fat oxidation during moderate intensity exercise was significantly higher than low intensity exercise. However, in the total exercise there was no significant difference between the two intensities. There was no significant difference in carbohydrate oxidation during the exercise and in the total exercise between the two intensities. Also, in the total exercise, energy expenditure during low intensity exercise was significantly higher than moderate exercise. Accordingly, low intensity activities until exhaustion was preferred to lose weight in comparison with moderate activities until exhaustion. However, if we do not consider the time of the exercise, because the maximum of fat oxidation occurs during intensity close to moderate intensity, the exercise training with moderate intensity is more suitable for maximum of fat oxidation and weight loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy expenditure
  • Exhaustion
  • obese students
  • running with low and moderate intensity
  • substrate oxidation