نویسنده

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS) بود. از 40 بیمار مرد مراجعه‌کننده به انجمنMS ایران، 18نفر با میانگین سنی 8/7±05/34سال، معیار ناتوانی 54/1±94/2امتیاز، وزن 58/11±83/67 کیلوگرم و شاخص تودة بدنی 81/3±40/22کیلوگرم برمترمربع براساس نتایج آزمون-های ورزشی و میزان آمادگی برای قرار گرفتن در پروتکل ورزشی انتخاب و با استفاده از روش تصادفی (قرعه‌کشی) به دو گروه تجربی (8=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر مصرف داروهای تجویزشده، در هشت هفته تمرین مقاومتی شامل هفته‌ای سه جلسه (60 الی80 دقیقه با 70-50 درصد 1RM) شرکت کردند و گروه کنترل فقط داروهای تجویزشده را مصرف کردند. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS-13 و روش آماری T مستقل بر تفاوت نمره‌ها در سطح 05/0? ? تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج آزمون T مستقل نشان داد 8 هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی‌داری در قدرت پرس پا (001/0= p)، قدرت عضلات بازکنندة زانو (001/0=p)، قدرت پرس سینه (001/0=p)، قدرت عضلات پشتی بزرگ (001/0=p) و تعادل شده است (023/0=p). نتایج این پژوهش نشان می‌دهد تمرینات مقاومتی می‌تواند اقدام مناسبی برای بهبود استقامت و تعادل باشد و بیماران MS قادر به تطبیق با تمرینات مقاومتی مربوط به افزایش استقامت عضلانی و تعادل، هستند. درمجموع می‌توان گفت مردان مبتلا به بیماری تصلب چندگانه می‌توانند برای بهبود قدرت عضلانی و تعادل خود از تمرینات مقاومتی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight-Week Resistance Training on Muscular Strength and Balance in Men with Multiple Sclerosis

نویسنده [English]

  • mahboobe moradi

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of eight-week resistance training on muscular strength and balance in men with multiple sclerosis (MS). For this purpose, out of 40 MS patients in Iran MS Society, 18 patients (mean age 34.05±7.8 yrs; mean expanded disability status scale 2.94±1.54 score; mean weight 67.83±11.58 kg; and mean body mass index 22.40±3.81kg/m2) were randomly divided to two groups: experimental (n=8) and control (n=10). Control group continued consuming disease specific medication, while experimental group participated in eight-week resistance training, three sessions/week, 60-80 minutes with 50%-70% of 1RM. The data were analyzed with SPSS-13 software and t student method (??0.05). The result of t test showed that resistance training significantly increased leg extensor strength (p=0.001), knee extensors strength (p=0.001), chest press strength (p=0.001), seated rowing strength (p=0.001), and balance (p=0.023). The results of this study showed that resistance training appeared to be a well tolerated intervention to improve strength and balance and MS patients are capable of positive adaptations to resistance training associated with increasing muscular strength and balance. Finally, the result suggested that male patients with MS can use resistance training to improve their muscular strength and balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance
  • Multiple Sclerosis
  • muscular strength
  • resistance training