نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مسابقة رسمی بسکتبال و نتیجة حاصل از آن بر پاسخ هورمون های تستوسترون و کورتیزول سرمی و نیز تفاوت احتمالی در مقدار هورمون های بازیکنان اصلی و بازیکنان ذخیره می پردازد. به این منظور دو تیم از مرحلة ضربدری مسابقات دسته یک باشگاه های تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری خونی از 22 ورزشکار زن (با میانگین‌سن‌??سال‌، ‌تستوسترون‌استراحتی‌???/?نانوگرم‌بر میلی‌لیتر و کورتیزول استراحتی 143/96 نانوگرم بر میلی لیتر) دو ساعت قبل و 15 دقیقه پس از اتمام مسابقه صورت گرفت. زمان شرکت فعال در مسابقه برای هریک از بازیکنان دو تیم به طور جداگانه ثبت و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t مستقل و t وابسته تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مقدار افزایش هر دو هورمون تستوسترون و کورتیزول متعاقب یک مسابقه رسمی بسکتبال برای بازیکنان اصلی دو تیم که 70درصد از زمان بازی در مسابقه شرکت فعال داشتند، معنی دار بود ) 05/0 p<) .اما تغییرات تستوسترون و کورتیزول در حین مسابقه با پیروزی و شکست ارتباطی نداشت ) 05/0 p>). در نتیجه می توان گفت یک مسابقة رسمی با چالش های فیزیکی و روانی خاص رشتة بسکتبال، در افزایش چشمگیر هورمون های تستوسترون با آثار آنابولیکی قوی و کورتیزول سرمی با آثار کاتابولیکی در زنان ورزشکار موثر است. با در نظر گرفتن تغییرات فیزیولوژیکی متعاقب مسابقة بسکتبال، می توان به کسب نتایج مطلوب و حفظ سلامت ورزشکاران کمک کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of an Official Basketball Game on Serum Testosterone and Cortisol Hormones Changes in Female Players

نویسنده [English]

  • Golnoosh Roohi

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of an official basketball game and its result on serum testosterone and cortisol responses as well as a possible difference in these hormones between fixed and reserved players. For this purpose, two teams were purposefully selected from semi-final games of Tehran first clubs. The blood samples of 22 female players (mean age: 20 years, mean testosterone at rest: 0.507 ng/ml, mean cortisol at rest: 96.143 ng/ml) were gathered two hours before the game and 15 minutes after the game. The time each player actively participated in the game was recorded for each team separately and the collected data were analyzed by dependent and independent t tests. The results showed a significant increase in testosterone and cortisol of fixed players of both teams who actively played in 70% of the game (p<0.05). There was no relationship between the changes of testosterone and cortisol during the game and win and loss (p>0.05). In conclusion, it can be mentioned that an official basketball game with mental and physical challenges can dramatically increase testosterone hormones with strong anabolic effects as well as serum cortisol with catabolic effects in female players. Considering the physiological changes after basketball games can help to achieve suitable results and to improve players' health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball Female Players
  • Competitiveness and Result
  • Serum Testosterone and Cortisol