دوره و شماره: دوره 4، شماره 12 - شماره پیاپی 1179760، آبان 1391، صفحه 1-163 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
7. اسفنگوزین - 1- فسفات : یک عامل رشدی در هایپرتروفی به دنبال تمرینات مقاومتی

صفحه 111-134

10.22059/jsb.2012.28981

ابراهیم بنی طالبی؛ رضا قراخانلو؛ کیهان قطره سامانی؛ عبدالحسین پرنو؛ مهسا محمد آملی؛ حسین تیموری


شماره‌های پیشین نشریه

شماره15 علوم زیستی
بهمن 1391، صفحه 1-146
شماره 14 علوم زیستی
بهمن 1391، صفحه 1-155
نشریه علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-150
نشریه علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-163
علوم زیستی ورزشی
آبان 1391، صفحه 1-160
نشریه علوم زیستی ورزشی
دی 1348، صفحه 1-168