تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با شدت های گوناگون بر محور GH/IGF-I جوانان مرد دانشگاهی سالم

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مازندران

3 دانشگاه تهران-دانشجوی دکتری

4 دانشگاه تهران-کارشناس ارشد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت بر محور ترشحی GH/IGF-I در دانشجویان مرد سالم است. 27 دانشجوی مرد با میانگین و انحراف استاندارد سن 78/1 ±40/21 سال، قد 45/0 ±72/1 سانتی متر و وزن 39/5 ±85/68 کیلوگرم انتخاب و به صورت تصادفی ساده به سه گروه 9 نفری فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای با
شدت های 40، 60 و 80 درصد RM1 تقسیم شدند. برنامة مقاومتی دایره ای شامل 10 مرحله بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های ANOVA یک سویه و t زوجی و نرم افزار SPSS انجام گرفت. فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای در همة شدت ها تأثیر معنی داری بر GH داشت. همچنین برنامة مقاومتی با شدت 40 درصد بر IGF-I تأثیر معنی داری داشت. نتایج این پژوهش نشان داد شدت یک جلسه ورزش مقاومتی دایره ای می تواند تأثیرات فزاینده و متفاوتی بر GH و IGH-I داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Short Time Circuit-Resistance Exercise with Different Intensities on GH/IGF-I Growth Axis in Young Healthy University Men

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Kordi 1
  • Abbas Ghanbari-Niaki 2
  • Ali asghar fallahi 3
  • Alireza Abbasi 4
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of short time circuit-resistance exercise with difference intensities on GHI/IGF-I growth axis in healthy male students. For this purpose, 27 male students with mean and standard deviation of age 21.40±1.78 yr, height 172±0.45 cm, weight 68.85±5.39 kg were selected and randomly divided into three resistance exercise groups (each group, 9 subjects) with intensity of 40%,60%, 80%1RM. Resistance circuit exercise program included 10 sessions. One-way ANOVA and paired t test were used to analyze data in SPSS software. Analysis of data showed that circuit resistance exercise with intensity of 40%, 60%, 80% 1RM had a significant effect on GH. Also, circuit resistance exercise with intensity of 40% had a significant effect on IGF-I. It can be concluded that the intensity of one session of circuit resistance exercise can have incremental and different effects on GH and IGF-I.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circuit Resistance Exercise
  • GH
  • IGF-I
  • Male Studenst