اسفنگوزین - 1- فسفات : یک عامل رشدی در هایپرتروفی به دنبال تمرینات مقاومتی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس -دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش

2 دانشگاه تربیت مدرس-دکترای فیزیولوژِی

3 دانشگاه شهر کرد-دکترای فیزیولوژی

4 دانشگاه رازی کرمانشاه

5 دانشگاه علوم پزشکی تهران

6 دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

چکیده

اسفنگوزین-1-فسفات(S1P) یک اسفنگولیپید بیواکتیو مشتق از پلاکت ها می باشد که در تنظیم، تکثیر، تمایز، هایپرتروفی، مقابله با مرگ برنامه ریزی شدة سلولی و فعال سازی سلول های ماهواره ای نقش دارد. هدف این تحقیق بررسی اسفنگوزین-1-فسفات(S1P) به عنوان یک فاکتور رشدی در پاسخ به تمرین مقاومتی در موش صحرایی نر نژاد ویستار است. در این تحقیق از 12 موش صحرایی 8 هفته ای نر نژاد ویستار (250-190گرم) استفاده شد. بعد از یک هفته آشناسازی، حیوانات به صورت تصادفی به گروه های کنترل(12N=) و تجربی (12N=) تقسیم شدند. نردبان مقاومتی یک متری با فاصلة میله های 2 سانتی متری با شیب 85 درجه به عنوان وسیلة تمرین مقاومتی و وزنه های متصل شده به دم حیوان به عنوان مقاومت استفاده شد. مقدار S1P در لایه کلروفرم به وسیلة دستگاه HPLC اندازه گیری شد. به منظور بررسی بیان ژن از تکنیک Real-Time PCR استفاده شد. بیان ژن های S1P1، S1P2، S1P3، MyoD، Myogenin در عضله تندانقباض تاکنندة بلند انگشت پا (FHL) و عضلة کندانقباض نعلی (SOL) بررسی شد. نتایج نشان داد تمرین مقاومتی محتوای S1P پلاسما (001/0=p) را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد. به علاوه، تمرین مقاومتی موجب افزایش بیان ژن گیرندة S1P1 در عضلة FHL (001/0=p) و SOL (000/0=p)، S1P2 در عضلة FHL (000/0=p) و SOL(603/0=p)، S1P3 در عضلة FHL (021/0=p) و SOL (009/0=p)، MyoD در عضلة FHL (000/0=p) و SOL (001/0=p)، میوژنین در عضله FHL (000/0=p) و SOL (000/0=p) گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل شد. همبستگی مثبت معناداری بین مقدار S1P پلاسمایی گروه تمرین کرده و بیان ژن MyoD مشاهده شد. همبستگی معناداری بین بیان ژن گیرندةS1P1 و بیان ژن MyoD در هیچ یک از گروه ها و عضلات مشاهده نشد(05/0p>)، اما همبستگی مثبت و معناداری بین بیان ژن گیرندةS1P1 و بیان ژن میوژنین مشاهده شد. همبستگی مثبت و معناداری بین بیان ژن گیرندةS1P2 و بیان ژن MyoD وجود دارد. همبستگی مثبت و معناداری بین بیان ژن گیرندةS1P3 و بیان ژن MyoD مشاهده شد. تمرین مقاومتی می تواند مقدارS1P در سطح پلاسما و گیرنده های سطح سلولی آن را افزایش دهد. با توجه به نقش ساختاری و عملکردی این اسفنگولیپید و گیرنده هایش و افزایش آنها به دنبال یک دوره تمرین مقاومتی، شاید یکی از مسیرهای سیگنال دهی در سازگاری عضلانی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sphingosine-1-Phosphate: a Growth Factor in Hypertrophy following Resistance Training

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Banitalebi 1
 • Reza gharekhanlo 2
 • Kahan ghatre samani 3
 • abdilhossain parnow 4
 • Mahsa Mohammad ameli 5
 • hossain Teimori 6
چکیده [English]

Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a bioactive platelet-derived sphingolipid involved in regulation, proliferation, differentiation, hypertrophy and anti-apoptosis of cells and activation of satellite cells. The aim of the present study was to investigate S1P as a growth factor in response to resistance training in male Wistar rats. 24 eight-week-old male Wistar rats (190–250 gr.) were used in this study. After a week of acclimation to the animal facility, the rats were assigned randomly to a control (N=12) or training (N=12) group. Resistance training was performed using a 1-meter ladder with 2 cm distance between the grids with 85° inclination, and weights attached to rats’ tails. The content of sphingosine-1- phosphate (S1P) in the chloroform layer was determined by high performance liquid chromatography (HPLC). To determine mRNA gene expression, Real-time PCR was used. S1P1, S1P2, S1P3, MyoD and Myogenin gene expression was investigated in HFL and SOL. The Results showed that resistance training increased the total content of S1P in plasma (p=0.001) of trained group in comparison with the control group. Furthermore, resistance training increased the gene expression of S1P1 in FHL (p=0.001) and SOL (p=0.000), S1P2 in FHL (p=0.000) and SOL (p=0.603), S1P3 in FHL (p=0.021) and SOL (p=0.009), MyoD in FHL (p=0.000) and SOL (p=0.001) and Myogenin in FHL (p=0.000) and SOL (p=0.000) of experimental group in comparison with control. There was a significant positive correlation between S1P plasma and gene expression of MyoD in the experimental group. There was no significant correlation between gene expression of S1P1 and MyoD gene expression in groups or muscles (p>0.05) while there was a significant positive correlation between gene expression of Myogenin and S1P1. Furthermore, there was a significant positive correlation between S1P2 and MyoD gene expression. There was a significant positive correlation between S1P3 and MyoD gene expression. It can be concluded that resistance training can increase the S1P content in plasma and its receptors. According to structural and functional roles of sphingolipid and its receptors and their increase after resistance training, this factor might be a growth factor and a signaling pathway in skeletal muscle adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • myoD
 • Myogenin.
 • resistance training
 • S1P
 • S1P Receptor