نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بیماری کرونری قلبی یکی از مهم‌ترین علل مرگ ‌و میر در بیشتر کشورهاست. این بیماری با افزایش مقدار لیپوپروتئین
کم‌چگال (LDL-C) پلاسما رابطة مستقیم و با لیپوپروتئین پرچگال (HDL-C) رابطة معکوس دارد. ABCA1 خارج‌کنندة اصلی کلسترول و فسفولیپید از سلول به آپولیپوپروتئین عاری از لیپید یا دارای حداقل لیپید است. نتایج تحقیقات به‌روشنی نشان می‌دهد که عملکرد ABCA1 نقش کلیدی در فرایند انتقال معکوس کلسترول و نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری-های قلبی - عروقی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دو نوع تمرین تک‌جلسه‌ای (مقاومتی و استقامتی) بر بیان ژن ABAC1 لنفوسیت دختران تمرین‌کرده بود. به‌این منظور 24 دختر ورزشکار خراسانی انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه 8 نفری کنترل، هوازی (AE) و مقاومتی (RE) تقسیم شدند. قبل و بعد از جلسة تمرینی از آزمودنی‌های سه گروه خون‌گیری به-عمل آمد. جداسازی لنفوسیت‌ها به روش سانتریفیوژ و بیان m-RNA ABAC1 به‌وسیلة RT-PCR نیمه‌کمی بررسی شد. اطلاعات به‌وسیلة آزمون آماری آنووای یکطرفه (05/0 P?) تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که گروه‌های RE و AE هر دو در نتیجة تمرین افزایش معناداری را در بیان m-RNA ژن ABCA1 لنفوسیت تجربه کردند (719/8 = F و 001/0 P?)، ولی این افزایش در گروه RE بیشتر از AE بود (005/0 P? در مقابل 01/0 P?). نتایج این تحقیق نشان داد یک جلسه تمرین (مقاومتی و استقامتی) با افزایش بیان ژن ABCA1 نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of One Session of Aerobic and Resistance Exercise on Lymphocyte ABCA1 Gene Expression in Well–Trained Girls

نویسندگان [English]

  • Amir rashidlamir 1
  • Samaneh Dorrudi 2
  • Ahamad Ebrahimiatri 1

چکیده [English]

Coronary artery disease (CAD) is a leading cause of morbidity and mortality in most countries. This disease is directly associated with increased low–density lipoprotein cholesterol (LDL-c) and is conversely associated with high–density lipoprotein cholesterol (HDL-c) concentrations. ABCA1 is the main exporter of phospholipid and cholesterol from cells to lipid-free or minimum lipid apolipoprotein. Studies clearly indicated that ABCA1 performance has a key role in the process of reverse cholesterol transport (RCT) and an effective role in preventing cardiovascular disease. The purpose of this study was to investigate the effect of two types of single session exercise (aerobic and resistance) on ABCA1 gene expression in lymphocytes in well – trained girls. 24 female athletes from Khorasan province were randomly selected and assigned to three groups: control (n=8), aerobic (AE) (n=8), and resistance (RE) (n=8). Blood samples of all subjects were collected prior to and after exercise session. Lymphocyte was separated using lymphocyte density gradient centrifugation and ABAC1 m–RNA expression was investigated by semi–quantitative RT-PCR. Data were analyzed by one–way ANOVA test (p?0.05). Results showed that RE and AE group following one session of exercise significantly increased m-RNA expression of lymphocyte ABCA1 gene (f=8.719 and P?0.001) while this increase in the RE group was higher than AE (P?0.005 vs. P?0.01). This study indicated that one session of aerobic and resistance exercise played an effective role in preventing cardiovascular disease though increased ABCA1 gene expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABCA1
  • Aerobic exercise.
  • lymphocyte
  • Resistance exercise