نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی قم

2 دانشگاه علوم پزشکی قم-دانشجوی کارشناسی ارشد

3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز-کارشناس تغذیه

4 دانشگاه همدان-کارشناس ارشد

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین شیوع مصرف مکمل‌های غذایی و دیگر عوامل مؤثر بر مصرف مکمل‌ها در ورزشکاران شهر تبریز انجام گرفت. به این منظور، 150 ورزشکار رشته‌های مختلف ورزشی در پژوهش حاضر شدند. پرسشنامه‌ای با 17 سؤال برای بررسی رشته و سابقة ورزشی، دلایل مصرف و منبع اطلاعات و مراکز تهیه مکمل‌ها به‌کار برده شد. در زمان اجرای پژوهش 45 درصد ورزشکاران حداقل یک مکمل مصرف می‌کردند و 21 درصد آنان سابقة مصرف مکمل‌های غذایی را داشتند. رایج‌ترین مکمل‌های مصرفی، کراتین، مکمل‌های پروتئینی و مولتی ویتامین بود. تأمین نیازهای تغذیه‌ای اصلی‌ترین دلیل مصرف مکمل ذکر شد. مصرف مکمل در رشته‌های مختلف ورزشی به‌طور معناداری متفاوت بود. 34 درصد آزمودنی‌ها، مربیان را بهترین منبع کسب اطلاعات در مورد مکمل‌ها دانسته‌اند. اغلب این ورزشکاران داروخانه را مرکز تهیة مکمل‌های مورد نیاز خویش عنوان کردند.
یافته‌های این پژوهش با نتایج دیگر پژوهش‌ها همسوست و بیانگر شیوع زیاد مصرف مکمل‌های غذایی در ورزشکاران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence, Reasons and Information about Dietary Supplement Consumption in Athletes in Tabriz (1389)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hozoori 1
  • Mahdi Ehteshami 2
  • Simin Haghravan 3
  • Azadeh Azarpira 4

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the prevalence of dietary supplement consumption and other effective factors in athletes in Tabriz. 150 male athletes (23±5 years) from different sport fields volunteered to participate in this study. A 17-item questionnaire was used to investigate subjects’ sport field and sport history, reasons to consume dietary supplements, sources of information on these supplements and the centers in which they can be provided. At the time of study, 45% (N = 68) of participants consumed at least one supplement and 21% (N=31) used dietary supplements in the past. The most popular supplements were creatine (43.3%), whey protein (17%) and multivitamin (13%). The results showed that the main reason for consuming dietary supplements was to meet the dietary needs (35%). Supplement consumption was significantly different in different sport fields. 34% of participants listed coaches as their best source of information on dietary supplements. The majority (44%) of subjects purchased their supplements from pharmacy. The results of this study agreed with previously published data on prevalence of dietary supplement consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete.
  • Coach
  • Dietary Supplement
  • Nutrition information