دوره و شماره: دوره 4، شماره 10 - شماره پیاپی 385976، پاییز 1391، صفحه 1-150 (نشریه علوم زیستی ورزشی)