نویسندگان

1 دانشگاه شیراز-کارشناس ارشد

2 دانشگاه شیراز-دکتری

3 گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

یکی از وظایف مهم سیستم ایمنی، تولید اجزای محلول یا سلولی است که بدن را در برابر هرگونه التهابی حفاظت می کند. هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی اینترلوکین-17 (IL-17) ، پروتئین واکنشگر سی ( (CRP و کراتین فسفو کیناز(CPK) در موش های نر نژاد سوری بعد از هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا 3 است. به این منظور 170سر موش نر از نژاد سوری با میانگین سنی 2 ماه و میانگین وزنی 1±35 گرم انتخاب شدند. در ابتدا 10 سر از موش ها به منظور تعیین مقادیر پیش آزمون متغیرها کشته شده و بقیة موش ها به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (40 سر)، مکمل (40سر)، تمرین (40 سر) و مکمل – تمرین (40سر) تقسیم شدند. هر روز به مدت 8 هفته مقدار 2/0 میلی لیتر(g/ 0.06 mlوزن بدن) روغن ماهی (امگا-3) که حاوی DHA وEPA بود، بوسیلة گاواژ به موش های دو گروه مکمل و مکمل - تمرین خورانده شد. برنامة تمرینی حیوانات به مدت 8 هفته و پنج جلسه در هفته روی تردمیل حیوانات انجام گرفت. در پایان هشت هفته، تفاوت معناداری در سطوح پلاسمایی متغیرهای IL-17، CRP و CPK در گروه های کنترل، مکمل، تمرین و تمرین – مکمل مشاهده شد (05/0 p<) و مشخص شد مقدار IL-17 در گروه کنترل با دیگر گروه ها، گروه تمرینی با گروه مکمل و گروه مکمل با گروه مکمل- تمرین تفاوت معناداری دارند. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد فعالیت ورزشی سطوح عوامل التهابی را افزایش
می دهد، اما با مصرف مکمل امگا 3 ، میزان این عوامل التهابی تغییر پیدا می کند، هر چند تاثیر مصرف این مکمل بر این عوامل متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Inflammatory Index Changes and Muscle Injuries in Male Mice after 8 Weeks of Aerobic Exercise and Omega-3 Consumption

نویسندگان [English]

  • farhad daryanoosh 2
  • Davood Mehrabani 3

چکیده [English]

Producing soluble or cellular components is one of the main functions of immune system which immunes the body against any kinds of inflammation. The aim of the present study was to investigate the plasma level changes of IL-17, CRP, and CPK in male mice after 8 weeks of aerobic exercise and omega-3 consumption. For this purpose, 170 male mice (mean age of two months and mean weight of 35±1 g) were selected. At the beginning, 10 mice were killed in order to determine the amounts of pretest variables. The rest were randomly divided into four groups of control (n=40), supplement (n=40), training (n=40), and supplement with training (n=40). 0.2 ml (0.06 ml/g of body weight) oil fish (Omega-3) containing DHA and EPA were consumed by supplement and supplement with training groups every day for eight weeks. The animal training protocol was performed on animal treadmill 5 sessions a week for eight weeks. The results showed a significant difference in plasma levels of IL-17, CRP, and CPK variables of control, supplement, training and supplement with training groups after eight weeks (P<0.05). It was also observed that there was a significant difference in IL-17 between control group and other groups, also between training group and supplement group and between supplement group and supplement-training group. The final results of this study showed that exercise activity can increase inflammatory index levels but omega-3 consumption can change the amount of these inflammatory indexes, though the effect of this supplement consumption on these indexes was different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercise
  • CPK
  • CRP
  • DHA
  • EPA
  • IL-17
  • inflammation