نویسندگان

1 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد-دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسة اثر تمرینات مقاومتی همراه با انسداد عروق با تمرینات مقاومتی سنتی بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی – عروقی دختران جوان بود. به این منظور 43 دختر جوان به سه گروه تمرین مقاومتی سنتی (تمرین با شدت 1RM 80% - 70، 14 نفر)، تمرین مقاومتی همراه با انسداد عروق (تمرین با شدت 1RM 30%-20 همراه با بستن تورنیکت لاستیکی به دور قسمت پروگزیمال ران، 16 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. تمرین شامل سه حرکت باز شدن زانو، پرس پا و هاک پا در چهار ست تا حد خستگی به مدت هشت هفته بود. قبل و بعد از تمرینات، آزمون های قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، توان بی هوازی، توان انفجاری و استقامت قلبی– عروقی به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از افزایش معنی دار قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و توان انفجاری (05/0 P<) در گروه های تمرین در مقایسه با گروه کنترل بود. بین گروه های تجربی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین در استقامت قلبی – عروقی و توان بی هوازی بین سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0P>). می توان گفت تمرینات مقاومتی با انسداد عروق با شدت کم اثری مشابه تمرینات مقاومتی سنتی شدید بر قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و توان انفجاری عضلات پا در دختران جوان دارد. بنابراین می توان این تمرینات را به طور موفقیت آمیزی جایگزین تمرینات مقاومتی سنتی در دختران جوان کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effect of Traditional Resistance Training with Resistance Training with Vascular Occlusion on Muscular Function and Cardiovascular Endurance in Young Females

نویسندگان [English]

  • Alireza Hosseini 1
  • Akram Sharifi 2

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of resistance training with vascular occlusion with traditional resistance training on muscle function and cardiovascular endurance in young females. For this purpose, 43 female students were randomly divided into three groups: traditional resistance training (TRT, 70-80% 1RM, n=14), resistance training with vascular occlusion (RTVO, 20-30% 1RM with tying an elastic tourniquet around the proximal ends of thighs, n=16) and control (Con, n=13). Training program included 4 sets of leg extension, leg press and leg hock until exhaustion for eight weeks. Before and after the training program, muscular strength, muscular endurance, anaerobic power, explosive power, and cardiovascular endurance tests were performed. To analyze the data, one-way ANOVA was used in SPSS 16 (P<0.05). Results indicated that muscular strength, muscular endurance and explosive power (P<0.05) significantly increased after training in TRT and RTVO in comparison with Con. There was no significant difference between TRT and RTVO (P>0.05). It can be concluded that low intensity RTVO had similar effects in comparison with high intensity TRT on muscular strength, muscular endurance, and leg explosive power in young females. So, RTVO can be successfully replaced with TRT in young girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function
  • Muscular Endurance.
  • muscular strength
  • resistance training
  • vascular occlusion