نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

کیفیت زندگی، مفهوم چندبعدی گسترده‌ای است که با بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی ارتباط دارد. کیفیت زندگی بیماران بعد از بروز بیماری قلبی کاهش می‌یابد، ازاین‌ رو هدف اغلب مراکز بهداشتی و بازتوانی قلبی، بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دو شیو? تمرینی تداومی و تناوبی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از جراحی بای پس عروق کرونر (CABG) بود. به‌این منظور 20 بیمار Post CABG (18 مرد و 2 زن با میانگین سنی 91/8 ± 05/57 سال و میانگین شاخص تود? بدنی 20/3 ± 98/26 کیلوگرم بر مترمربع) در دو گروه تمرین تداومی هوازی (شامل 30 تا 60 دقیقه و شدت 70 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب، 12 = n) و تمرین تناوبی هوازی (شامل 28 تا 44 دقیقه و شدت 75 تا 90 درصد ضربان قلب حداکثر، 12 = n) به مدت 8 هفته و هر هفته 3 مرتبه در این پژوهش شرکت داشتند. کیفیت زندگی با استفاده از نسخ? فارسی پرسشنام? 36-SF ارزیابی شد. برای بررسی تغییرات درون‌گروهی متغیرها از آزمون آماری t جفتی استفاده شد. نرم‌افزار آماری مورد استفاده نیز SPSS ویرایش 16 بود. نتایج نشان داد هر دو شیو? تمرین تداومی و تناوبی تأثیر مفید معنی‌داری بر QOL و ابعاد مختلف آن یعنی عملکرد فیزیکی (تداومی 001/0 > p، تناوبی 001/0 > p)، درد بدنی (تداومی 016/0 = p، تناوبی 003/0 = p)، سلامت روانی (تداومی 018/0 = p، تناوبی 04/0 = p)، انرژی و زنده دلی (تداومی 003/0 = p)، تناوبی 020/0 = p)، عملکرد اجتماعی (تداومی 037/0 = p، تناوبی 032/0 = p) و سلامت عمومی (تداومی 020/0 = p، تناوبی 018/0 = p) داشتند. باتوجه به نتایج می‌توان گفت هر دو شیو? تمرین تداومی و تناوبی منتخب به بهبود QOL بیماران CABG بعد که امروزه مهم‌ترین عامل بازیافت بعد از عمل است، انجامید. ازاین‌رو هر دو شیو? تمرین منتخب برای بازتوانی بیماران CABG در مراکز بازتوانی فواید مطلوبی در پی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Continuous and Interval Exercise training on Quality of Life in Heart Patients after Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG)

نویسندگان [English]

  • Ali Falahi 1
  • Abbas Ali Gaeini 2

چکیده [English]

Quality of life (QOL) is a vast multidimensional concept related to health and health care. As QOL decreases after health diseases, the aim of most medical health care systems and cardiac rehabilitation centers are to enhance QOL of heart disease patients. The aim of this study was to investigate the effects of continuous and interval exercise training on quality of life of heart patients after coronary artery bypass graft surgery (CABG). For this purpose, 20 POST CABG patients (18 men, 2 women with mean age: 57.05±8.91 and mean BMI: 26.98±3.20 kg/m2) were divided into aerobic continues training (30 – 60 min. and intensity of 70 – 85% of maximum HR, n=10) and aerobic interval training (28-44 min. and intensity of 75 – 90% of maximum HR, n=10). They performed the exercise training three times a week for 8 weeks. QOL was measured by Persian version of SF-36 questioner. Paired t test was used to analyze the data. SPSS version 16 was used to analyze all statistics. Results showed that both aerobic interval and continuous exercise programs had a beneficial significant effect on QOL and its dimensions of physical function (continuous P<0.001, interval p<0.001), body pain (continuous p=0.016, interval p=0.003), mental health (continuous p=0.018, interval p=0.004), vitality (continuous p=0.003, interval p=0.020), social function (continuous p=0.037, interval p=0.032) and general health (continuous p=0.020, interval p=0.018). It can be concluded that both selected interval and continuous exercise programs improved QOL dimensions that are the most important factors in cardiac rehabilitation programs after surgery. Therefore, both types of selected exercise training are recommended in cardiac rehabilitation centers to rehabilitate CABG patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise Training
  • POST CABG Heart Patients
  • quality of life