نویسندگان

1 دکترای فیزیولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

چکیده

تحقیقات تأثیرات مثبت مصرف کافئین را بر عملکرد هوازی گزارش کرده اند، اما نتایج تأثیرات نیروزایی کافئین بر اجرای
بی هوازی و ورزش کوتاه مدت و شدید، متناقض و مبهم است. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر مصرف مقادیر متوسط و کم کافئین بر قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی در پرورش اندام کاران مرد بود. به این منظور 12 مرد پرورش اندام کار (با میانگین سن 5±83/26 سال، قد 04/4 ± 174 سانتی متر و وزن 8/3 ± 41/77 کیلوگرم) به طور داوطلبانه انتخاب شدند. طرح تحقیق متقاطع بود. آزمودنی ها به چهار گروه کنترل، دوز کم کافئین ( mg/kg5/2)، دوز متوسط کافئین (5 mg/kg) و دارونما (پودر نشاسته
به صورت کپسول) تقسیم شدند. سپس، آزمون های یک تکرار بیشینه (1RM) را برای قدرت بیشینه، تکرار تا خستگی با 70 درصد 1RM را برای استقامت عضلانی و تعداد تکرارها در 15 ثانیه با 80 درصد 1RM را برای توان عضلانی در حرکت های پرس سینه و پرس پا انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و t همبسته تحلیل شد. نتایج نشان داد مصرف دوز متوسط کافئین در مقایسه با دوز کم و دارونما موجب افزایش معنادار قدرت بیشینه، استقامت و توان می شود. در مجموع، می توان گفت افراد پرورش اندام کار برای بهبود قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی، بهتر است یک ساعت قبل از ورزش، کافئین به مقدار متوسط استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Period of Selected Training (Aerobic and Resistance) on Some Cytokines in Male and Female Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Haghighi 1
  • Ali Heshmatikeya 2
  • Alireza Hosseini 1

چکیده [English]

Although studies have reported the positive effects of caffeine on aerobic performance, results of its ergogenic effects on anaerobic performance and intense and short-term exercise are equivocal. The aim of this study was to determine the effect of moderate and low doses of caffeine on maximal strength, muscular endurance and power in male body builders. For this purpose, 12 male body builders (mean age 26.83±5years, height 174±4.04 cm and body weight 77.41±3.8 kg) were selected voluntarily. Study design was crossover. Subjects were divided into four groups of control, low dose of caffeine (2.5 mg/kg), moderate dose of caffeine (5 mg/kg) and placebo (starch powder as capsules). Then, subjects performed tests of one-repetition maximum (1RM) for maximal strength, repetition to fatigue at 70% of 1RM for muscular endurance and number of repetitions in 15 seconds with 80% of 1RM for muscle power on the bench press (BP) and leg press (LP). The data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) with repeated measures and dependent t test. The results showed that there was a significant increase (P<0.005) in maximal strength, muscular endurance and power for the moderate dose of caffeine group, but not for placebo and low dose of caffeine groups. It can be suggested that male body builders consume a moderate dose of caffeine one hour prior to exercise to improve their maximal strength, muscular endurance and power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caffeine
  • male body builders.
  • maximal strength
  • Muscular Endurance
  • Muscular Power
  • Resistance exercise