نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه بیرجند

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برای بررسی تاثیر مکمل‌دهی ویتامین E بر پاسخ مولکول چسبان سلولی نوع یک (1ICAM-) به فعالیت وامانده‌ساز، 16 مرد فعال انتخاب و براساس max2VO به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. پس از 14 روز مکمل‌دهی، آزمودنی‌های هر -دو گروه فعالیت وامانده‌ساز 65 دقیقه‌ای را انجام دادند. نمونه‌های خونی قبل از دوره مکمل‌دهی، قبل و بلافاصله بعد از فعالیت وامانده‌ساز گرفته شد. برای آنالیز داده ها از آزمون‌ تحلیل واریانس و t وابسته استفاده شد. نتایج افزایش معنی‌دار ویتامین E سرمی را در گروه مکمل نشان داد (000/0P=). همچنین، 1ICAM- سرمی در گروه های مکمل (128/0P=) و دارونما (095/0P=) افزایش غیرمعنی‌داری یافت. با وجود ‌این، بین 1ICAM- سرمی دو گروه مکمل و دارونما در هیچ یک از وهله‌های زمانی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (710/0P=). به طور کلی، مصرف 400 واحد بین‌المللی ویتامین E به مدت 14 روز (ایزومر توکوفرول) تاثیر معنی‌داری بر 1ICAM- سرمی ناشی از فعالیت وامانده‌ساز نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Weeks of Vitamin E Supplementation on the Response of Intercellular Adhesion Molecule to Exhaustive Exercise

نویسندگان [English]

  • Hossein Taheri 1
  • Mona Sehat 2

چکیده [English]

To investigate the effect of vitamin E supplementation on the response of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) to exhaustive exercise, 16 active men were selected and divided into supplementation and placebo groups based on VO2max. The subjects in each group completed 65 minutes of exhaustive exercise after14 days of supplementation. Blood samples were collected before supplementation and immediately before and after the exhaustive exercise. The data were analyzed using variance analysis and dependent t tests. Results showed a significant increase in serum vitamin E (p=0.000) in supplemented group. Also, serum ICAM-1 insignificantly increased in supplementation (p=0.128) and placebo (p=0.095) groups. However, no differences were found in serum ICAM-1 between supplementation and placebo groups (p=0.710) within any time span. In conclusion, 400 international unit of vitamin E supplementation for 14 days (tocopherol isomer) did not have a significant effect on serum ICAM-1 induced by exhaustive exercise

کلیدواژه‌ها [English]

  • exhaustive exercise
  • Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1)
  • Vitamin E.