نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی -دانشجوی دکتری

3 دانشگاه تهران-کارشناس ارشد

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین تأثیر مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی بر عملکرد استقامتی دانشجویان پسر ورزشکار بود. به این منظور، پس از تکمیل پرسشنامة تندرستی و فعالیت بدنی، از میان افراد واجد شرایط، 10 نفر از دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه تهران (با میانگین سنی 07/2±4/22 سال، قد 67/7±8/180 سانتیمتر و وزن 52/8±18/74 کیلوگرم) به صورت تصادفی انتخاب شدند و سه جلسه آزمون بروس را به فاصلة چهار روز از یکدیگر انجام دادند. در هر جلسه با طرح دوسوکور، به طور تصادفی و در شرایط یکسان، 6 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دارونما، ردبول و هایپ، 40 دقیقه قبل از آزمون مصرف و پس از ثبت ضربان قلب استراحت و سپس 5 دقیقه گرم کردن، آزمون بروس انجام شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری
مکرر و آزمون تعقیبی LSD نشان داد در گروه ردبول و هایپ افزایش معنی داری در VO2max (001/0=P) و زمان درماندگی (000/0=P ) مشاهده شد، اما بین این دو گروه تفاوت معنی داری بین ضربان قلب پیش آزمون (592/0=P) و پس آزمون (029/0=P) مشاهده نشد. در نتیجه، به نظر می رسد مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی انرژی زای ردبول و هایپ احتمالاً اثر ارگوژنیکی بر عملکرد استقامتی دانشجویان پسر ورزشکار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercise-Based Cardiac Rehabilitation Program on Anaerobic Threshold and Hemodynamic Indexes in Patients with Coronary Artery Disease

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Gaenini 1
  • Fahime kazemi 2
  • Ali Naemi 3

چکیده [English]

Cardiac function during exercise is assumed to be important in determining exercise tolerance. The aim of this study was to evaluate hemodynamic changes of blood flow at anaerobic threshold and its effect on exercise tolerance. 24 patients with coronary artery disease were voluntarily divided into two groups of experimental (n=12) and control (n=12). The experimental group participated in 8 weeks of exercise-based cardiac rehabilitation program, 3 sessions/week at the intensity of 70%-85% of maximum heart rate (MHR) and 40%-60% of one repetition maximum (1RM). Hemodynamic changes at anaerobic threshold were assessed at baseline and 48 hours after the end of the protocol by the impedance cardiography method. Results demonstrated that training significantly (p<0.05) increased anaerobic threshold (AT), Vo2 peak and some hemodynamic responses at anaerobic threshold. It was observed that exercise-based cardiac rehabilitation program could improve anaerobic threshold via improvement of hemodynamic responses in patients with coronary artery disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic Threshold
  • Exercise-based Cardiac Rehabilitation
  • Hemodynamic Indexes
  • Impedance Cardiography