تاثیر یک دوره تمرینات نوتوانی قلبی بر آستانة بی هوازی و شاخص های همودینامیکی در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه تهران

3 جراح ومتخصص قلب وعروق

چکیده

عملکرد قلبی در حین فعالیت ورزشی نقش مهمی در ظرفیت ورزشی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات همودینامیکی جریان خون در آستانة بی هوازی و نقش آن در ظرفیت ورزشی است. 24 بیمار مبتلا به اختلال عروق کرونر به صورت داوطلبانه به دو گروه تجربی (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. گروه تجربی در تمرینات نوتوانی قلبی به مدت 8 هفته، 3 بار در هفته با شدت 70 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه و 40 تا 60 درصد از یک تکرار بیشینه شرکت کردند. تغییرات همودینامیکی در آستانة بی هوازی در ابتدا و 48 ساعت پس از پایان برنامه با روش امپدانس کاردیوگرافی بررسی شد. نتایج نشان داد که تمرین موجب افزایش معنی دار آستانه بی هوازی، اکسیژن مصرفی فلات و برخی از پاسخ های همودینامیکی در آستانه بی هوازی می‏شود. نتایج نشان داد که تمرینات نوتوانی قلبی با بهبود پاسخ‏های همودینامیکی موجب بهبود آستانة بی هوازی در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercise-Based Cardiac Rehabilitation Program on Anaerobic Threshold and Hemodynamic Indexes in Patients with Coronary Artery Disease

نویسندگان [English]

  • Saeid Naghibi 1
  • ali asghar Ravasi 2
  • javad Maleki 3
  • Rahman Soori 2
چکیده [English]

Cardiac function during exercise is assumed to be important in determining exercise tolerance. The aim of this study was to evaluate hemodynamic changes of blood flow at anaerobic threshold and its effect on exercise tolerance. 24 patients with coronary artery disease were voluntarily divided into two groups of experimental (n=12) and control (n=12). The experimental group participated in 8 weeks of exercise-based cardiac rehabilitation program, 3 sessions/week at the intensity of 70%-85% of maximum heart rate (MHR) and 40%-60% of one repetition maximum (1RM). Hemodynamic changes at anaerobic threshold were assessed at baseline and 48 hours after the end of the protocol by the impedance cardiography method. Results demonstrated that training significantly (p<0.05) increased anaerobic threshold (AT), Vo2 peak and some hemodynamic responses at anaerobic threshold. It was observed that exercise-based cardiac rehabilitation program could improve anaerobic threshold via improvement of hemodynamic responses in patients with coronary artery disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic Threshold
  • Exercise-based Cardiac Rehabilitation
  • Hemodynamic Indexes
  • Impedance Cardiography