نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز-دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر سن و جنس بر ریکاوری فشار خون پس از یک وهله فعالیت وامانده ساز در مردان و زنان سالم غیرورزشکار است. به این منظور 60 آزمودنی سالم بدون هیچ نوع سابقة‌ بیماری (به ویژه بیماری فشار خونی) و سابقة مصرف دارو و مکمل، در شش گروه جداگانه جایگزین شدند. گروه اول: 10 مرد 20 تا 30 ساله؛ گروه دوم: 10 زن 20 تا 30 ساله؛ گروه سوم: 10 مرد 30 تا 40 ساله؛ گروه چهارم: 10 زن 30 تا 40 ساله؛ گروه پنجم: 10 مرد 40 تا 50 ساله؛ گروه ششم: 10 زن 40 تا 50 ساله. بلافاصله قبل از آزمون، ضربان قلب و فشار خون افراد دو بار(بعد از 10 و 15 دقیقه استراحت) در وضعیت نشسته روی دوچرخة کارسنج اندازه‌گیری شد. در طول آزمون، ضربان قلب و فشار خون(با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری فشار خون) به فاصلة دو دقیقه اندازه گیری شد. پروتکل آزمون از سه دقیقه گرم کردن در بار کاری 50 وات روی دوچرخه کارسنج شروع شده و در هر دقیقه 20 وات به بار کاری اضافه می شد تا زمانی‌که آزمودنی‌ها به خستگی قابل تحمل برسند. سپس ضربان قلب و فشار خون در اولین دقیقه پس از آزمون اندازه گرفته شد و هر دو دقیقه این اندازه‌گیری ادامه یافت تا لحظه‌ای که این دو متغیر به سطح قبل از آزمون رسیدند(در دقایق 1،3،5،7 و ....). برای تعیین اثر سن و جنس بر ریکاوری فشار خون، از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و از آزمون تی مستقل برای مقایسة گروه‌ها استفاده شد. کلیة‌ تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS16، در سطح معنی‌داری 05/0P<، انجام گرفت. نتایج نشان داد بین زمان ریکاوری فشار خون، در سه رده سنی زنان سالم غیرورزشکار، تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Age and Gender on Blood Pressure Recovery after Exhaustive Exercise in Non-Athletic Healthy Males and Females

نویسندگان [English]

  • Ramin Amirsasan 1
  • somayeh Sani 2

چکیده [English]

This study investigated whether age and gender influenced blood pressure recovery after exhaustive exercise in non-athletic males and females. 60 healthy (blood pressure was especially considered) men and women with no drug and supplement consumption participated in this study and were divided into six groups: 20-30 yr (10 males), 20-30 yr (10 females), 30-40 yr (10 males), 30-40 yr (10 females), 40-50 yr (10 males) and 40-50 yr (10 females). Immediately before the test, subjects’ heart rate and blood pressure was measured twice (after 10 and 15 min. rest) in a sitting position on an ergometer. During the test, heart rate and blood pressure was measured by a blood pressure instrument with a 2-min. interval. The testing protocol started with 3-min. warm-up at a work load of 50 W on the ergometer followed by a step-by-step increase in work load by 20 W each minute until the subjects reached exhaustion. Heart rate (HR) and blood pressure (BP) were measured in the first minute of after the exercise and subsequently each two minutes until these two variables reached their pretest amount. To compare data among the groups, independent sample t test and to determine the effect of gender and age on BP recovery, ANOVA analysis of variance with repeated measures were used. All statistics were analyzed using SPSS (Version 16.0) (P<0.05). Results showed no significant difference in BP recovery among three groups of females (P>0.05) while there was a significant difference in BP recovery among three groups of males (P?0.05). Also, there was a significant difference in BP recovery between males and females in all three age groups (P?0.05). It can be concluded that as the effect of gender on BP recovery was observed after a session of exhaustive exercise, coaches and physicians are recommended to consider this finding in non-athletes’ activities and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Blood Pressure Recovery
  • exhaustive exercise
  • Gender
  • Non-Athlete Male and Female.