نویسندگان

1 دانشگاه تبریز-دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشگاه تبریز-دکتری فیزیولوژی

چکیده

همورئولوژیست‌ها معتقدند ورزشکاران رشته‌های مختلف طرح همورئولوژیکی متفاوتی دارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشتة ورزشی بر متغیرهای همورئولوژیکی به‌دنبال فعالیت هوازی است. ورزشکاران در سه گروه 15 نفره (دونده، فوتبالیست و کاراته‎کا به‌ترتیب میانگین ± انحراف معیار: سن: 2/5±6/24 سال، درصد چربی: 6/1±8/6، BMI: 1±21، سن: 7/1± 5/22 سال، درصد چربی: 6/1±61/7، BMI: 1.4±3/22، سن: 5/3±1/23 سال، درصد چربی: 1/3±23/8، BMI: 4/2±7/23) به‌مدت 30 دقیقه با شدت 85 درصد ضربان قلب بیشینه روی دوچرخة کارسنج رکاب زدند. نمونه‌های خونی قبل، متعاقب فعالیت و 30 دقیقه بعد از ریکاوری جمع‌آوری شد. برای بررسی تأثیر رشتة ورزشی از آنالیز واریانس یکطرفة مستقل و برای بررسی تأثیر فعالیت ورزشی و دورة ریکاوری، از آنالیز واریانس یکطرفة مکرر استفاده شد. ویسکوزیتة پلاسما و خون متعاقب فعالیت و پس از ریکاوری میان ورزشکاران متفاوت بود (05/0>P) و کاراته‌کاها بیشترین مقدار را داشتند. ویسکوزیتة پلاسما و خون ورزشکاران متعاقب فعالیت افزایش و پس از ریکاوری کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sport Field on Reaction of Hemorheological Variables Following Acute Aerobic Exercise

نویسندگان [English]

  • zhaleh Pashaei 1
  • saied Dabagh Nikookheslat 2

چکیده [English]

Hemorheology specialists believe that athletes of different sport fields have different hemorheological patterns. The aim of this study was to investigate the effect of sport field on hemorheological variables following acute aerobic exercise. Athletes were divided into three groups of 15 subjects (endurance runners: mean±SD: age 24.6±5.2 yr, BF% 6.8±1.6, BMI 21±1; football players: age 22.5±1.7 yr, BF% 7.61±1.6, BMI 22.3±1.4; karate players: age 23.1±3.5 yr, BF% 8.23±3.1, BMI 23.7±2.4) performed 30-min. exercise on a cycle ergometer at 85% maximal heart rate. Blood samples were collected before, immediately after the exercise and 30 min. after the recovery. Independent one-way ANOVA was used to investigate the effect of sport field on hemorheological parameters and analysis of variance with repeated measures was used to investigate the effect of exercise and recovery on hemorheological parameters. Significant differences in plasma and blood viscosity were observed following the exercise and recovery (p<0.05) and karate players had the highest viscosity. Plasma and blood viscosity increased after the exercise and decreased after the recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fibrinogen
  • Football Player
  • Hematocrit
  • Karate player
  • Plasma and Blood Viscosity
  • Runner