نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری-دکتر فیزیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی-سوسنگرد-مربی

3 دانشگاه حکیم سبزواری-دکتری فیزیولوژی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر دو برنامة تمرین هوازی با شدت های متفاوت بر برخی شاخص های خطر بیماری قلبی – عروقی در دختران جوان بود. به همین منظور، 42 دختر (با میانگین های سن 46/1 ±59/20 سال، قد 75/4 ±29/160 سانتی متر، وزن 82/8± 23/59 کیلوگرم، شاخص تودةبدن 41/3± 08/22 کیلوگرم بر مترمربع، درصد چربی بدن 85/3 ±42/15 و حداکثر توان هوازی 96/3 ±34/25 میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: الف ) تمرین هوازی با شدت 75-65 درصد ضربان قلب بیشینه، ب) تمرین هوازی با شدت 90-80 درصد ضربان قلب بیشینه و ج) گروه کنترل. سپس دو گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه، تحت تأثیر تمرین های هوازی قرار گرفتند. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) نشان داد که بین سه گروه کنترل، تمرین هوازی با شدت 90-80 درصد ضربان قلب بیشینه و تمرین هوازی با شدت 75-65 درصد ضربان قلب بیشینه، در شاخص های کلسترول تام، تری گلیسرید ، ApoAI,HDL3,HDL2, HDL, LDL-C سرمی تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0P>) . همچنین مشخص شد که تمرینات هوازی با هر دو شدت، موجب افزایش معنادار حداکثر توان هوازی می شود (05/0 P<).
می توان گفت انجام دو برنامة تمرین هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های خطر بیماری های قلبی – عروقی در دختران جوان سالم تأثیر معنی داری ندارد، اما می تواند موجب بهبود آمادگی هوازی در آنها شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Aerobic Training with Different Intensities on Some Cardiovascular Risk Factors in Young Girls

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Haghighi 1
  • Ameneh Balavi 2
  • Mohammad Reza Hamedinia 3
  • Roya Askari 3

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of two aerobic training programs with different intensities on some cardiovascular risk factors in young girls. For this purpose, 42 girls (mean age 20.59±1.46 years, height 160.29±4.75 cm, weight 59.23±8.82 Kg, BMI 22.08±3.41 kg/m2, %BF 15.42±3.85 and Vo2max 25.34±3.96 ml/kg/min) were voluntarily participated in this study and divided into three groups randomly: aerobic training (intensity 65-75% maximal heart rate), aerobic training (intensity 80-90% maximal heart rate) and control group. Then, two experimental groups performed aerobic training three sessions per week for 8 weeks. One-way ANOVA showed no significant differences among the three groups in total cholesterol, triglyceride, LDL-C, HDL, HDL2, HDL3 and apoA-1 (P>0.05). Moreover, the results indicated that aerobic training with both 65-75% maximal heart rate and 80-90% maximal heart rate significantly increased VO2max in young girls (P<0.05). This study showed that aerobic training with two mentioned intensities had no significant effect on cardiovascular risk factors in healthy young girls, but in it can improve aerobic fitness in these volunteers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Cardiovascular Risk Factors
  • Intensity
  • Young girls