نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی-دکترای فیزیولوژی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-دکتری فیزیولوژی

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی-کارشناس ارشد فیزیولوژی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسة تأثیر مصرف مکمل کراتین و مخلوط کراتین- کربوهیدرات بر توان بی هوازی و شاخص های آسیب سلولی (CK,LDH) در پسران ردة سنی 18- 15 سال شهرستان کوهرنگ انجام گرفت. در این راستا 36 نفر از پسران این شهرستان با میانگین سنی 90/0±42/16 سال، میانگین وزن 96/9±85/54 کیلوگرم و میانگین قد 28/8±75/167 سانتی متر
به صورت دردسترس انتخاب شدند. درابتدا نمونه گیری خونی به منظور تعیین سطح اولیة آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز به عنوان شاخص های آسیب سلولی از آزمودنی ها به عمل آمد، سپس آزمون های توان بی هوازی (پرش سارجنت، پرتاب توپ طبی و دو سرعت) انجام گرفت. در ادامه آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه 12 نفره تقسیم شدند. گروه تجربی اول فقط کربوهیدرات، گروه تجربی دوم فقط کراتین و گروه تجربی سوم مخلوطی از کراتین و کربوهیدرات مصرف کردند. اجرای میدانی
به صورت سه جلسه تمرین با وزنه و مصرف مکمل های کراتین و کربوهیدرات طی 5 روز انجام گرفت. مکمل ها در چهار وعده در روز و پس از صرف صبحانه، ناهار، عصرانه و شام به صورت محلول در آب مصرف می شدند. سپس بلافاصله بعد از آخرین جلسة تمرین، نمونة خونی به منظور تعیین سطح آنزیم های مذکور گرفته شد. 2روز بعد نیز آزمون های بی هوازی برای تعیین تأثیر مصرف مکمل ها مجددا از آزمودنی ها به عمل آمد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی برای آزمون فرضیه ها) با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 16 بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که درگروه تجربی دوم مصرف مکمل کراتین توان بی هوازی را بهبود بخشید.(05/0 < P). همچنین در این گروه مصرف کراتین موجب افزایش معنی دار در سطوح آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز سرم خون شد (05/0< P)، اما در گروهی که به همراه کراتین، کربوهیدرات نیز مصرف کرده بودند، توان بی هوازی افزایش معنی دار یافت (001/0 < P)، درحالی که آنزیم های CK و LDH افزایش معنی دار نداشتند. در گروه کربوهیدرات تفاوت معنی داری در توان بی هوازی و سطوح آنزیم های CK و LDH مشاهده نشد. این یافته ها نشان می دهد که کراتین در کنار آثار مثبتی که روی عملکرد بی هوازی دارد، موجب ایجاد آسیب سلولی می شود و سطوح آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در خون افزایش معنی دار نشان می دهد. در صورتی که مصرف مخلوط کراتین و کربوهیدرات توان بی هوازی را افزایش داده و از آسیب سلولی جلوگیری می کند. بنابراین پیشنهاد می شود در صورت تمایل به مصرف مکمل کراتین، این مکمل به همراه مکمل کربوهیدرات مصرف شود تا ورزشکار دچار عوارض کمتری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Consuming Creatine and Mixed Creatine–Carbohydrate Supplementations on Anaerobic Power and Cellular Damage Indexes (CK, LDH) in 15-18-Year-Old Athlete Boys

نویسندگان [English]

  • Majid Kashef 1
  • Abbas Bonyan 2
  • Morteza Rad 3

چکیده [English]

This study intended to compare the effect of consuming creatine and mixed creatine-carbohydrate supplementations on the anaerobic power and cellular damage indices (CK, LDH) in males aged between 15 and 18 in the city of Kouhrang. For this purpose, 36 subjects (mean age 16.42±0.90 yrs, weight 54.85±9.96 kg, and height 167.75±8.28 cm) were selected by available method. First, blood samples were collected to determine the baseline of creatine kinase and lactate dehydrogenase as cellular damage indices. Then, anaerobic power tests (Sergeant Jump, pair jump, medical ball throw, and dash) were performed. Next, the subjects were randomly divided into three 12-subject groups. The first experimental group consumed only carbohydrate; the second experimental group received creatine; and the third experimental group consumed a mixture of creatine and carbohydrate. Field practice was comprised of three sessions of weight training together with consumption of creatine and carbohydrate supplements for five days. Supplements, dissolved in water, were consumed four times a day: after breakfast, lunch, afternoon tea, and dinner. Then, immediately after the last day of practice, the blood samples were collected to measure the level of the above-mentioned enzymes. Two days later, anaerobic tests were administered once again to determine the effect of supplements. Descriptive and inferential statistics (one-way analysis of variance, Tokey post hoc test) and SPSS ver. 16 were used to analyze the data. The results showed that creatine improved the anaerobic power in the second experimental group (P<0.05). Moreover, this supplement significantly increased the level of creatine kinase and lactate dehydrogenase in this group (P<0.05). In the group who consumed carbohydrate besides creatine, anaerobic power significantly increased (P<0.001) while CK and LDH did not significantly increase. In carbohydrate group, no significant difference was observed in anaerobic power and CK and LDH levels. These findings indicated that creatine causes cellular damage and significantly increases creatine kinase and lactate dehydrogenase despite the positive effects on the anaerobic power while the mixture of creatine and carbohydrate increases anaerobic power and prevents cellular damage. Thus, it is recommended that athletes consume creatine along with carbohydrate to suffer fewer problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • anaerobic power
  • Carbohydrate
  • Cellular Damage
  • creatine
  • Creatine Kinase.
  • enzyme
  • Lactate Dehydrogenase