نویسندگان

1 دانشگاه تبریز-دکتری فیزیولوژی

2 دانشگاه تهران-دکتری فیزیولوژی

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-پژوهشکده متابولیسم وغدد

چکیده

دربارة ریتم شبانه‌روزی اکسیدان‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها، تحقیقات زیادی انجام نشده است و نتایج تحقیقات موجود در این زمینه نیز متناقض است. ازاین‌رو هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات شبانه‌روزی MDA، PC و SOD در مردان جوان غیرورزشکار است. روش تحقیق از نوع نیمه‌تجربی بود. به همین منظور، 10 دانشجوی فعال غیرورزشکار با میانگین سنی 57/2± 2/23 سال، قد: 35/6±5/174 سانتی متر، وزن: 5/4±9/65 کیلوگرم از میان دانشجویان فعال و غیرورزشکار دانشگاه تبریز به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به مدت دو هفته برنامة خواب - بیداری، غذایی و فعالیت بدنی را براساس برنامة ارائه-شده دنبال کردند. روز قبل از نمونه‌گیری همة آزمودنی‌ها در آزمایشگاه حاضر شدند و شب را در شرایط تحت کنترل محقق سپری کردند. برنامة غذایی و خواب - بیداری آنها قبل و در حین اجرای تحقیق به مدت 48 ساعت توسط محقق کنترل شد. آزمودنی‌ها صبح ساعت 8 از خواب بیدار می‌شدند و ساعت 12 شب می‌خوابیدند و روزانه سه وعدة غذایی اصلی یکسان را در ساعت 8:15 صبح، 13:30 ظهر و 21:30 شب می‌خوردند. نمونه‌گیری از آزمودنی‌ها از ساعت 12 به مدت 24 ساعت در فواصل زمانی 4 ساعته (در 6 زمان مختلف) به مقدار 4 سی‌سی از ورید بازویی گرفته شد و برای بررسی مقادیر MDA، PC و SOD به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج تحلیل آماری با آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر ریتم شبانه‌روزی معناداری را در عامل MDAنشان داد (014/0=P). اما در دو عامل PC (808/0=P) و SOD (089/0=P) تغییرات معناداری مشاهده نشد، ولی در مقایسه زوج‌ها در عامل SOD بین برخی ساعات شبانه‌روز تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد ارگانیسم در اوایل صبح بیشتر در معرض استرس اکسایشی قرار می‌گیرد. در نتیجه اجرای هرگونه فعالیت استرسی در زمان صبح باید با دقت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Circadian Rhythm of MDA, PC and SOD in Non-Athlete Active Males

نویسندگان [English]

  • javad Vakili 1
  • Abbasali Gaeini 2
  • Mohammadreza Kordi 2
  • Mehdi Hedayati 3

1

2

3

چکیده [English]

Few researches have been performed on the circadian rhythm of oxidants and anti-oxidants and these studies have demonstrated different results. The aim of this study was to investigate the circadian variation of MDA, PC and SOD in non-athlete young men. The research method of this study was semi-experimental. For this purpose, 10 non-athlete active students (mean age: 23.2±2.57 years old, height: 174.5±6.35 cm and weight: 65.9±4.5 kg) from Tabriz University voluntarily participated in this study. All participants performed the protocol of diurnal activity, nocturnal rest, meals and physical activity for two weeks. The day before the blood sampling, all participants were present in the laboratory and spent the night under the supervision of the researcher. The researcher controlled their diurnal activity, nocturnal rest and meals before and during the research for 48 hours. The subjects woke up at 08:00 and slept at midnight with three similar meals served at 08:15, 13:30 and 21:30. Six blood samples (4 cc) were collected from noon for 24 hours with 4-hour intervals. The samples were sent to the laboratory to examine MDA, PC and SOD. Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) with repeated measures. The results showed that MDA exhibited a significant circadian rhythm (P=0.014) while there was not a significant variation in SOD (P=0.089) and PC (P=0.808). But dependent t test showed a significant difference in some hours in SOD factor. The results of this study showed that there is a higher risk of oxidative stress in the morning. So, the stress exercise in the morning should be performed with higher attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circadian rhythm
  • MDA
  • Non-Athlete Active Male
  • PC
  • SOD