تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی منتخب بر میزان افسردگی و غلظت سروتونین پلاسمای دانشجویان زن افسردة 18 تا 25 سال شهرستان الیگودرز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد-دکتری فیزیولوژی

2 دانشگاه پیام نور-کارشناس ارشد

3 دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد-کارشناس ارشد

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی منتخب بر میزان افسردگی و غلظت سروتونین پلاسمای دانشجویان زن افسردة شهرستان الیگودرز با دامنة سنی 25-18 سال بود. با استفاده از پرسشنامة افسردگی بِک، 20 دانشجوی دختر با سطح افسردگی متوسط در دو گروه (آزمایش10 n= و کنترل 10 n=) انتخاب شدند. به منظور بررسی تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر غلظت سروتونین پلاسما، گروه آزمایش به مدت هشت هفته (هرهفته سه جلسه) به تمرین دویدن هوازی با شدت 65-60 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه پرداختند.24 ساعت قبل از اولین و 96 ساعت پس از آخرین جلس? تمرین، متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرارگرفتند. از آزمون t استیودنت برای تحلیل داده‌ها در سطح 05/0p < استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح سرتونین پلاسما در گروه آزمایش به مقدار 50 درصد افزایش داشت که البته از نظر آماری معنی‌دار نبود، درحالی که میزان افسردگی گروه آزمایش به طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. همچنین رابط? افزایش غلظت سروتونین با کاهش افسردگی معنی‌دار بود. از نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که تمرینات هوازی منتخب، موجب کاهش معنی‌دار افسردگی و افزایش غلظت سروتونین پلاسما می‌شود وانجام فعالیت بدنی مناسب نقش مؤثری در درمان افسردگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks of Selected Aerobic Exercise on the Depression and Serum Serotonin Concentration in Depressed Female University Students

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hematfar 1
  • Ahmad Tip 2
  • Hadi Tip 3
چکیده [English]

The aim of this research was to study the effect of eight weeks of selected aerobic exercises on depression and serum serotonin concentration in depressed female university students aged between 18 and 25 in Aligudarz city. For this purpose, using Beck depression questionnaire, 20 female students with moderate depression were selected in two groups (experimental n = 10 and control n=10). To evaluate the impact aerobics Selected the concentration of serotonin in plasma, In order to investigate the effect of selected aerobic exercise on the concentration of plasma serotonin, the experimental group performed aerobic running for eight weeks (3 sessions per week) with 60-65% HRmax. The research variables were measured 24 hours before the first and 96 hours after the last session. The student t test and ANOVA were used to analyze data at P<0.05. Results showed that plasma serotonin level increased 50% in the experimental group although this increase was not statistically significant. Depression significantly decreased in experimental group compared to control group. Also, there was a significant relationship between increased serotonin and decreased depression. It can be concluded that selected aerobic exercise significantly decreased depression and increased concentrations of serotonin and proper physical activity can effectively treat depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercises.
  • Depression
  • serotonin