نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری-دانشیار

2 دانشگاه حکیم سبزواری-کارشناس ارشد

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر مقدار لپتین سرمی و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود. به همین منظور، 43 مرد دارای اضافه وزن و چاق به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در چهار گروه کنترل (شاخص تودة بدن 7/3 ± 4/31 کیلوگرم بر متر مربع، توان هوازی 8/3 ± 3/39 میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه)، گروه مکمل چای سبز (شاخص تودة بدن 8/2 ± 3/30 کیلوگرم بر متر مربع، توان هوازی 1/4 ± 6/40 میلی-لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه)، گروه تمرین (شاخص تودة بدن 2/4 ± 6/30 کیلوگرم بر متر مربع، توان هوازی 6/5 ± 7/38
میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) و گروه ترکیب تمرین و مکمل چای سبز (شاخص تودة بدن 6/2 ± 9/30 کیلوگرم بر متر مربع، توان هوازی 1/3 ± 3/40 میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت 10 هفته (سه بار در هفته) به تمرینات هوازی با شدت 75 – 65 درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. گروه مکمل چای سبز روزانه سه عدد چای سبز کیسه‌ای محتوی 2 گرم چای خشک در سه وعدة غذایی، مصرف کردند. برای گروه ترکیب تمرین و مکمل چای سبز هر دو مداخله صورت گرفت. قبل و بعد از دورة پژوهش از همة آزمودنی‌ها در وضعیت ناشتایی خونگیری به‌عمل آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آنالیز کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات هوازی، مصرف مکمل چای سبز و ترکیب تمرینات هوازی و مصرف چای سبز تغییر معناداری در مقدار لپتین و شاخص مقاومت به انسولین ایجاد نمی‌کند. مصرف چای سبز موجب کاهش معنادار وزن بدن و شاخص تودة بدن شد. تمرین هوازی به کاهش معنادار وزن، شاخص تودة بدن و درصد چربی بدن منجر شد. ترکیب تمرین هوازی و چای سبز سبب افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش معنادار وزن، شاخص تودة بدن و درصد چربی بدن شد. می‌توان گفت انجام تمرینات هوازی و مصرف مکمل چای سبز بر مقدار لپتین و شاخص مقاومت به انسولین تأثیری ندارد. از این‌رو برای رسیدن به نتایج قطعی‌تر انجام تحقیقات دیگری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Training and Green Tea Supplement on Serum Leptin and Insulin Resistance in Overweight and Obese Men

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Haghighi 1
  • Arezu Ildarabadi 2
  • Mohamad Reza Hamedi neya 1

1

2

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of aerobic training and green tea supplementation on serum leptin and insulin resistance in overweight and obese men. For this purpose, 43 overweight and obese men were selected voluntarily and were included in four groups: control (body mass index 31.4+3.7, VO2max 39.3+3.8 ml/kg.min), green tea supplement (body mass index, 30.3±2.8 k/m2, VO2max, 40.6±4.1 ml/kg.min), exercise (body mass index, 30.6±4.2 k/m2; VO2max, 38.7±5.6 m/kg.min), combined exercise and green tea supplement (body mass index, 30.9±2.6 k/m2; VO2max, 40.3±3.1ml/kg.min). The exercise group performed the aerobic program for 10 weeks, three sessions per weeks with an intensity of 65 to 75% of maximal heart rate. Green tea supplement group consumed daily three green tea bags (2 gr. each bag). The combined exercise and green tea supplement group had the two interventions. Before and after the investigation, fasting blood samples of all subjects were collected. The data were analyzed by one-way ANOVA and ANCOVA tests. Results showed that aerobic training, green tea supplement and combination of aerobic training and green tea supplement did not significantly change serum leptin levels and insulin resistance index. Green tea supplement significantly decreased weight and body mass index. Aerobic training significantly decreased weight, body mass index and body fat percentage. Combination of aerobic training and green tea supplement significantly increased maximal oxygen consumption and significantly decreased weight, body mass index and body fat percentage. It can be concluded that aerobic training and green tea supplement did not have a significant effect on serum leptin levels and insulin resistance index. However, to achieve more conclusive results, further investigation is warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Green Tea Supplement
  • insulin resistance
  • leptin
  • Overweight and Obese Men.