نویسندگان

1 دانشگاه کردستان-استادیار

2 دانشگاه کردستان-کارشناس ارشد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاد تمرین مقاومتی همراه با مکمل اسید آمینة شاخه‌دار بر غلظت اسیدهای آمینة پلاسما، پاسخ‌های هورمونی و شاخص‌های آسیب عضلانی در زنان جوان سالم بود. 10 دانشجوی فعال دختر که حداقل دو جلسه فعالیت ورزشی منظم در طول هفته داشته و سابقة مصرف هیچ نوع مکملی نداشتند، به‌صورت داوطلب در یک طرح مقطعی دوسوکور شرکت کردند. طرح تحقیق در دو جلسه با فاصلة 6 هفته انجام گرفت. فعالیت مقاومتی شامل هفت حرکت (دو حرکت پایین‌تنه و پنج حرکت بالاتنه) با شدت 50 درصد 1RM در 5 ست، 15-12 تکرار بود. درهر جلسه نیمی از آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی مکمل (5/4 گرم BCAA به صورت محلول) و نیمی دیگر دارونما (به همان مقدار دکستروز) مصرف کردند. نمونه‌های خونی قبل از فعالیت (ناشتا)، بلافاصله بعد از فعالیت، 3 ساعت بعد از فعالیت و همچنین در روز بعد (مشابه نمونة اول) جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد مکمل‌سازی BCAA موجب افزایش چشمگیر اسیدهای آمینة شاخه‌دار پس از فعالیت شد (05/0 P<). همچنین پس از فعالیت و سه ساعت پس از آن، افزایش معناداری در مقادیر لوسین و ایزولوسین در شرایط مصرف مکمل (در مقایسه با شرایط دارونما) دیده شد (05/0 P<). این در حالی بود که متیونین در هر دو شرایط، بلافاصله پس از فعالیت کاهش یافت (05/0 P<)، اما گلوتامین و فنیل الانین تنها در شرایط مکمل و آن هم بلافاصله پس از فعالیت کاهش معناداری داشتند. علاوه‌بر این، لاکتات دهیدروژناز (05/0 P>) و کراتین کیناز (05/0 P<) به‌عنوان شاخص‌های آسیب سلولی در هر دو شرایط
به‌دنبال فعالیت افزایش یافتند. تغییرات هورمون‌های انسولین و کورتیزول نیز در هر دو شرایط مکمل و دارونما الگوی مشابهی داشت. به‌نظر می‌رسد تنها یک بار مصرف مکمل قبل از شروع فعالیت مقاومتی حاد بر غلظت اسیدهای آمینة شاخه‌دار پلاسما تأثیر مثبتی داشته باشد، درحالی‌که مکمل موجب کاهش غلظت گلوتامین، فنیل الانین و متیونین شد. در هر حال، شاخص‌های آسیب سلولی (LDH ، CK) و هورمون‌های انسولین و کورتیزول تحت تأثیر دریافت قبل از فعالیت مکمل قرار نگرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hormonal Responses, Indicators of Cell Damage and Concentration of Plasma Amino Acids following Acute Resistance Exercise with BCAA Supplement

نویسندگان [English]

  • Daruosh Sheikholeslami Vatani 1
  • Arezou Moradi 2

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the acute effect of resistance exercise along with branched chain amino acid (BCAA) supplement on concentration of plasma amino acids, hormonal responses and indices of muscle damage in healthy young women. 10 physically active female students who had at least two sessions of regular exercise per week, and had no history of any supplement consumption, the volunteered to participate in a randomized double blind placebo – controlled cross – over trial. The study design was conducted in two sessions with an interval of six weeks. Resistance protocol included 7 movements (2 lower body and 5 upper body movements) in 5 sets with 12 – 15 repeats and 50% of 1RM. In each session, randomly, half of the subjects received supplement (S) (4.5g BCAA solution) and the other half ingested placebo (P) (same amount of dextrose). Blood samples were collected before the exercise (fasting), immediately, 3 hours and 24 hours after the exercise. These results showed that BCAA supplement drastically increased the BCAA after the exercise (P<0.05). Moreover, in 0 and 3 hours after the exercise, a significant increase in the amount of leucine and isoleucine were observed in supplement condition compared with placebo (P<0.05). However, the methionine in both conditions (S and P) immediately after the exercise reduced (P<0.05) while glutamine and phenylalanine immediately after the exercise significantly reduced only in S condition. In addition, LDH (P>0.05) and CK (P<0.05) increased in both S and P immediately after the exercise. Hormonal changes in insulin and cortisol had a similar pattern in both conditions. It seems that BCAA supplementation only once before acute resistance exercise has a positive effect on plasma BCAA concentrations while the supplement reduced concentrations of glutamine, phenylalanine, and methionine. However, indicators of cell damage (CK, LDH), insulin and cortisol were not affected by pre – exercise BCAA supplementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol
  • Creatine Kinase
  • insulin
  • Lactate Dehydrogenase
  • Plasma BCAAs