نویسندگان

1 دانشگاه تهران-استادیار

2 دانشگاه تهران-کارشناس ارشد

3 دانشگاه تهران-دانشیار

چکیده

در پژوهش حاضر اثر مصرف مکمل امگا 3 بر مقدار سرمی پروستاگلاندین ای 2 پس از یک وهله فعالیت ورزشی درمانده‌ساز بررسی شده است. در این پژوهش 22 دانشجوی دختر ورزشکار با میانگین سنی، تودة بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی به‌ترتیب 78/0 ± 17/21، 32/2 ± 24/21 و 97/4 ± 55/40 به دو گروه دارونما و مکمل تقسیم شدند. گروه مکمل روزانه 1 عدد کپسول امگا 3 حاوی ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) و دکوساهگزانوییک اسید (DHA) و گروه دارونما کپسول دارونما را در طول 3 هفته مصرف کردند. نمونه‌های خونی در ابتدا و پایان دوره مکمل‌سازی پیش و پس از فعالیت ورزشی درمانده‌ساز جمع‌آوری و پروستاگلاندین ای 2 سرم آنها به روش الایزا اندازه‌گیری شد. داده‌ها به‌وسیلة آنالیز واریانس دوراهه در سطح 05/0 P< تجزیه-وتحلیل شد. نتایج نشان داد پروستاگلاندین ای 2 پس از فعالیت بدنی افزایش داشته است (05/0 P<). مصرف مکمل موجب کاهش معنادار پروستا گلاندین ای 2 ناشی از تمرین شد (05/0 P<). یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف مکمل امگا 3 می‌تواند موجب کاهش پاسخ التهابی به فعالیت ورزشی درمانده‌ساز شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Omega-3 Supplementation on Serum Prostaglandin E2 in Athlete Women after a Single Bout of Exhaustive Exercise

نویسندگان [English]

  • Serous Choobine 1
  • Ali Akbarnejad 1
  • Maboubeh Borjian 2
  • Mohammad Reza Kordi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of omega-3 supplementation on serum prostaglandin E2 in female athletes after a single bout of exhaustive exercsie. 22 female athletes (mean age 21.17±0.78 yr, body mass 21.24±2.32, VO2max 40.55±4.97) participated in study and divided into supplementation and placebo groups. Supplementation subjects daily received an omega-3 capsule containing eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) and placebo subjects daily received a placebo capsule for 3 weeks. Blood samples were collected before and after the supplementation, before and after the exhaustive eercise. The prostaglandin E2 was measured by Eliza method. Data were analyzed by two-way analysis of variance at P<0.05. Results showed that prostaglandin E2 increased after the exhaustive exercsie (P<0.05). Omega-3 significantly decreased exercise-induced prostaglandin E2. The results of the present study suggested that consuming omega-3 can reduce inflammatory response to exhaustive exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletic Women
  • exercise
  • Omega-3 Supplementation
  • Prostaglandin E2