نویسندگان

1 دانشگاه شاهد-استادیار

2 دانشگاه تربیت مدرس-استاد

3 انستیتو پاستور ایران-استادیار

4 دانشگاه تربیت مدرس-دانشیار

چکیده

سطوح برون‌سلولی (سرمی) پروتئین شوک گرمایی 70 تحت تأثیر عوامل استرس‌زای مختلف از جمله ورزش قرار می‌گیرد و نشان داده شده است که این پروتئین سطوح در گردش سایتوکین‌های پیش‌التهابی را در نمونه‌های انسانی و حیوانی تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات استقامتی بر سطوح سرمی سایتوکین‌های پیش‌التهابی TNF-?، IL-1?، IL-6 و Hsp70 در رت‌های تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده است. 10 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (خریداری-شده از انستیتو پاستور ایران) به‌طور مساوی به دو گروه کنترل و تمرین‌کرده تقسیم شدند. برنامة تمرین ورزشی هوازی درگروه تمرین‌کرده شامل 8 هفته تمرینات استقامتی (5 روز در هفته) دویدن با شدت 55 تا 75 درصد VO2max روی نوار گردان بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که سطوح سومی Hsp70 در گروه تمری نسبت به گروه تمرین افزایش معناداری داشت (05/0 P<). از سوی دیگر، تغییر معناداری در سطوح سایتوکین‌های پیش‌التهابی TNF-?، IL-1?، IL-6 بین گروه تمرین-کرده نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد. بنابراین تمرین استقامتی ممکن است با افزایش سطوح سرمی Hsp70 موجب حفاظت سلولی و تقویت سیستم ایمنی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Exercise Training on Serum Levels of TNF-α, IL - 1β, IL-6 and Hsp70 in Rats

نویسندگان [English]

  • Amin Isanejad 1
  • zahir HasanSarraf 2
  • Mehdi Mahdavi 3
  • Reza Gharakhanlou 4

چکیده [English]

Extra-cellular levels (serum) of heat shock protein 70 is influenced by various stressors such as exercise and it has been shown that this protein affects the proinflammatory cytokines in human and animal samples. The aim of this study was to investigate the effect of endurance training on serum levels of proinflammatory cytokines (TNF-?, IL-1?, IL-6 and Hsp70) in trained and untrained rats. For this purpose, 10 male wistar rats were purchased from Pasteur institute of Iran and divided into control (n=5) and experimental (n=5) group. The aerobic program included 8 weeks (5 sessions per week) of endurance exercise running on a treadmill; exercise intensity was 55% to 75% VO2max. Serum levels of TNF-?, IL-1?, IL-6 and Hsp70 were measured by Elisa method. Results showed that serum levels of Hsp70 in the exercise group significantly increased (P<0.05). On the other hand, the level of IL-6, TNF-? and IL-1? did not significantly change between training and control group. Therefore, endurance training can protect cells and enhance immune system through increasing serum levels of Hsp70.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • HSP70
  • IL-1β
  • IL-6
  • TNF-α