نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا-دانشیار

2 دانشگاه الزهرا-کارشناس ارشد

3 دانشگاه تهران-دانشجوی دکتری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تغییرات کوتاه مدت رئولوژی خون پس از فعالیت شدید استقامتی در ورزشکاران تیم ملی
سه گانه است. 9 نفر از ورزشکاران عضو تیم ملی ورزش سه گانة ایران به طور داوطلبانه (با میانگین سنی 2/15±12/20 سال و میانگین وزنی 54/8 ±12/70 کیلوگرم) در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها مسابقة دوگانة (سه مرحله ای) سرعتی را که یکی از رشته های رسمی مسابقات چندگانه است (شامل 2 کیلومتر دویدن، 7 کیلومتر دوچرخه سواری و 2 کیلومتر دویدن به طور متوالی)، انجام دادند. قبل و بلافاصله پس از مسابقه، 7 میلی لیتر خون از ورید بازویی گرفته شد. ویسکوزیتة خون و پلاسما، تعدا د گلبول های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین و سرعت رسوب گویچه ای خون افراد اندازه گیری شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری t زوجی استفاده شد. یک دوره مسابقة دوگانه (سه مرحله ای) سبب افزایش معنادار ویسکوزیتة کل خون در سرعت های 12، 30 و 60 شد (05/0 P<). تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین پس از فعالیت افزایش معناداری را نشان دارد (05/0 P<). حجم پلاسما و سرعت رسوب گویچه ای خون نیز کاهش معناداری را نشان داد (05/0P<). در تحقیق حاضر اجرای یک دوره فعالیت استقامتی شدید تأثیر ویژه ای بر عوامل هماتولوژیکی خون داشت و به افزایش ویسکوزیته و تغییرات در ترکیبات خون منجر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Maximal Endurance Training on Hemorheological Factors of National Athletes of Triathlon

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Nazarali 1
  • Saeideh Sarvari 2
  • Azam Ramezankhani 3

چکیده [English]

The aim of this study was to determine short-term changes of blood rheology after intensive endurance exercise in national triathlon athletes. Nine national athletes of triathlon (mean age=20.12±2.15 years, weight 70.12±8.54 kg) took part in this study voluntarily. Subjects performed triathlon race which is one of the branches of multiple sports (which consisted of 2 kilometers running, 7 kilometers cycling and 2 kilometers continuous running). Blood samples (7 mm) were collected at the baseline (before) and after the race from antecubital vein. Blood viscosity, RBC, hematocrit, hemoglobin and ESR were measured. The data were analyzed by paired sample t test. The findings showed that after the race, blood viscosity significantly increased at 12, 30 and 60 speed (P<0.05). RBC (red blood cell), hemoglobin and HCT increased significantly after the race (P<0.05). Plasma volume and ESR (erythrocyte sedimentation rate) decreased significantly (P<0.05). It can be concluded that maximal endurance training specifically influenced hematological factors and increased viscosity and changes in blood components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Rheology
  • Hematocrit
  • hematological factors
  • hemoglobin
  • Maximal Endurance Training.
  • Plasma and Blood Viscosity
  • RBC