نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور-استادیار

2 دانشگاه تبریز-استادیار

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی مردان چاق غیرورزشکار بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی است. به همین منظور 23 مرد چاق غیرورزشکار به‌صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به دو گروه تجربی (12= n) با میانگین سن 06/2 ± 38/21 سال، قد 07/7 ± 65/173 سانتی‌متر و وزن 05/15±61/86 کیلوگرم و درصد چربی 67/2 ± 05/27 و گروه کنترل (11= n) با میانگین سن 13/1 ± 44/21 سال، قد 09/5 ± 61/175 سانتی‌متر، وزن 05/14±00/90 کیلوگرم و درصد چربی 68/2±15/27 تقسیم شدند. گروه تجربی پروتکل 8 هفته‌ای تمرین ترکیبی شامل تمرین مقاومتی (5 حرکت، 3 جلسه در هفته با شدت 50 تا 80 درصد ) و تمرین استقامتی (دویدن با شدت 65 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه در مدت زمان 25 تا 40 دقیقه) را در یک روز و به‌ترتیب تمرین مقاومتی – استقامتی اجرا کردند. گروه کنترل در هیچ برنامة تمرینی شرکت نکرد. قبل و 48 ساعت بعد از اتمام آخرین جلسة تمرینی و در شرایط ناشتایی، 5 میلی‌لیتر خون از ورید بازویی آزمودنی‌ها گرفته شد. نتایج تحلیل آماری با آزمون t مستقل نشان داد که مقدار میوستاتین پلاسمایی در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشت (001/0= P). ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمرین ترکیبی در پیشگیری از آتروفی عضلانی و کاهش تودة عضلات مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Concurrent (Resistance and Endurance) Training on Plasma Myostatin Levels in Obese Non-Athlete Men

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Asad 1
  • Javad Vakeli 2

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of 8 weeks of concurrent training on the plasma myostatin levels in non-athlete obese men. This research was quasi-experimental. For this purpose, 23 overweight non-athlete men voluntarily participated in this study and were assigned to concurrent training group (n=12, mean age 21.38±2.06 yr, height 173.65±7.07 cm, weight 86.61±15.05 kg and BF% 27.05±2.67 and control group (n=11, mean age 21.44±1.13 yr, height 175.61±5.09 cm, weight 90.00±14.05 kg, BF% 27.15±2.68). The experimental subjects performed 8 weeks of concurrent protocol including resistance training (5 exercises, 3 days per week, at 50% – 80% of 1RM) and endurance training (running with 65% – 85% HRmax for 25 – 40 min.). In concurrent group, all subjects performed endurance training before resistance training. Control group did not participate in any training program. Prior to the protocol and 48 hours after the last session, fasting blood samples (5 mm) were collected from antecubital vein of the subjects. The results of independent t test showed a significant decrease in plasma myostatin level in experimental group (p=0.001). Therefore, it can be concluded that concurrent training can prevent the loss of muscle mass and sarcopenia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concurrent Training.
  • Myostatin
  • non-athlete
  • Obese men