نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

برای مطالعة تأثیر یک جلسه دویدن استقامتی فزاینده در دو محیط با دمای طبیعی و دمای ملایم بر برخی شاخص‌های دستگاه انعقادی، 27 دانشجوی دختر رشتة تربیت بدنی دانشگاه مازندران انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه، NTG یا تمرین در محیط با دمای طبیعی (2 ± 23 درجه سانتیگراد)، HTG یا تمرین در محیط با دمای ملایم (2 ± 33 درجه سانتیگراد) و گروهی موسوم به HG که بدون انجام تمرین فقط در معرض محیط با دمای ملایم قرار داشتند، تقسیم شدند. رطوبت آزمایشگاه برای هر سه گروه در دامنة 5 ±55 درصد حفظ شد. پروتکل آزمون‌گیری با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی هر فرد روی نوارگردان بدون شیب اجرا شد. خونگیری با شرایط کاملاً مشابه در سه مرحلة پایه، میان‌آزمون و 30 دقیقه پس از فعالیت و به د نبال 12 تا 14 ساعت ناشتایی شبانه انجام شد. برای تعیین مقادیر فیبرینوژن، APTT و PT از روش‌های انعقادی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون اندازه‌گیری‌های مکرر، آنالیز واریانس و t مستقل در سطح 05/0? P تحلیل شد. نتایج حاکی از افزایش غیرمعنادار مقادیر فیبرینوژن سه گروه و افزایش معنادار مقادیر APTT گروه‌های HTG و NTG در مراحل مختلف تحقیق بود. افزایش زمان PT نیز در گروه NTG در مرحلة میان و پس‌آزمون و هم‌چنین در گروه‌های NTG و HTG در مرحلة پس آزمون در مقایسه با مقادیر پایه معنادار بود. بررسی تغییرات بین‌گروهی نیز اختلاف معناداری را به لحاظ آماری در مقادیر PT بین گروه‌های NTG و HG در مرحلة پس‌آزمون نشان داد. براساس این یافته‌ها می‌توان گفت که انجام فعالیت‌ بدنی با شدت متوسط موجب بروز تغییراتی در دستگاه انعقادی شده ولی استرس گرمایی ملایم تأثیر زیادی بر دستگاه انعقاد خون نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Acute Effect of an Incremental Endurance Running in Two Environments (Natural Temperature and Moderate Temperature) on Clotting System Indices in Active Girls

نویسندگان [English]

  • Valiollah Dabidiroshan 1
  • Hajar Abbaszade Sourati 2
  • Zia Fallah Mohammadi 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the effect of one session of a progressive endurance running in two environments (natural temperature and moderate temperature) on some markers of the clotting system (fibrinogen, activated thromboplastin time or APTT, prothrombin time or PT) in active girls. 27 physical education female students from Mazandaran University were selected and divided randomly into three groups: exercise in an environment with natural temperature or NTG group (23+2c), exercise in an environment with moderate temperature or HTG group (33+2c) and a group without exercises called HG which was only exposed to an environment with moderate temperature. Laboratory environment humidity was maintained in the range of 55+5% for all groups. The protocol was performed based on Karvonen formula with intensity 65%-75% VO2max for each subject on a non-gradient treadmill. The blood samples following 12 to 14 hours of a nightly fasting were gathered in a similar condition in three phases: the baseline level, mid-test and 30 minutes after the exercise. Coagulant manner was used to determine the levels of fibrinogen, APTT, and PT. The data were analyzed by repeated measures, ANOVA and t – student at P?0.05. The results showed that fibrinogen levels in three groups increased insignificantly in all phases. On the other hand, the increase of PT in NTG group in the mid-test and posttest and in NTG and HTG groups in posttest was significant when compared with the baseline level. Inter-group changes showed a significant difference in PT level between HG and HTG groups in the posttest phase. Based on these findings, it can be said that physical activity with moderate intensity induced the changes in clotting system, but mild heat stress did not affect the blood clotting system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Girls.
  • Clotting System
  • Moderate Heat Stress
  • Progressive Endurance Running