نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

3 استاد دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر دو برنامة تمرین آماده­سازی با ست­های بلند و کوتاه با شدت و حجم برابر بر عوامل آمادگی جسمانی و عملکردی بازیکنان نخبة راگبی بود. 27 بازیکن راگبی باشگاه صنعت گاز خراسان رضوی (سن 172/3 ± 29/24 سال و قد 652/5 ± 22/182 سانتی­متر) به­صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به­طور تصادفی ساده به سه گروه مساوی تقسیم شدند: 1) گروه تمرین با ست بلند؛ 2) گروه تمرین با ست کوتاه؛ 3) گروه کنترل. برنامة تمرین شامل 8 هفته (سه با ردر هفته) تمرینات منتخب آماده­سازی میدانی شامل تمرینات سرعتی، استقامتی و پلایومتریک به­صورت ست­های بلند و کوتاه بود که به مدت 45 دقیقه در هر جلسه انجام می­گرفت. در طول این دوره، آزمودنی­های گروه کنترل به مدت 70 – 60 دقیقه در تمرینات تکنیکی و تاکتیکی معمول تیمی شرکت کردند. داده­ها با استفاده از آزمون­های کلوموگروف اسمیرنوف، آنالیز واریانس یکطرفه و t همبسته تحلیل شدند. نتایج، افزایش­های معناداری را در VO2max و توان بی هوازی گروه­های تجربی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (05/0 P<). با این حال، در شاخص­های چابکی، توان عضلانی و مهارت­های راگبی (دقت شوت، مسافت شوت، دقت پاس و مسافت پاس) تفاوت معناداری بین گروه­ها مشاهده نشد (05/0P>). در مجموع می­توان گفت بازیکنان راگبی برای بهبود توان هوازی و بی هوازی خود می­توانند از تمرینات اینتروال با ست­های کوتاه و بلند استفاده کنند. همچنین برای بهبود مسافت شوت و مسافت پاس بهتر است از تمرینات اینتروال با ست بلند استفاده کنند. برای تعیین تأثیر این نوع تمرینات بر دیگر
شاخص­های آمادگی جسمانی و عملکردی بازیکنان نخبة راگبی، تحقیقات بیشتری لازم است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Fitness Training Programs with Short and Long Sets on Physical Fitness and Performance Factors in Rugby Elite Players

نویسندگان [English]

  • Amir Hosein Haghighi 1
  • Ghodratollah Khalily Shandiz 2
  • Mohammad Reza Hamedi Nia 3

1 Ph.D Hakim Sabzevari University

2 M.Sc Hakim Sabzevari University

3 Ph.D Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

The aim of this study was to study the effects of two fitness training programs with long and short sets with the same intensity and volume on physical fitness and performance factors in rugby elite players. 27 rugby players from rugby club of Khorasan Razavi Gas Industrial Cooperative (age 24.29+3.172 yr and height 182.22+5.652 cm) participated voluntarily and were divided randomly into three equal groups: long set group, short set group and control group. Training program included 8 weeks (3 sessions / week) of field selected fitness training including speed, endurance, and plyometric protocols with long and short sets lasting 45 min. / session. During this period, control group participated in routine team technical and tactical practices for 60-70 min. Data were analyzed using the Kolmogorov Smirnov test, one – way ANOVA and paired sample t test. Results showed a significant increase in both VO2max and anaerobic power in the experimental groups compared with the control group (P<0.05). However, no significance difference was observed in agility, muscular power and rugby skill tasks (shoot accuracy, shoot distance, pass accuracy, pass distance) among the groups (P>0.05). In general, it can be said that rugby players can follow interval trainings with long and short sets to improve their aerobic and anaerobic power. Also, they had better use interval training with long set to improve shoot distance and pass distance. More research is warranted to determine the effects of such training programs on other indices of physical fitness and performance in rugby elite players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Long and Short Sets
  • Rugby
  • physical fitness
  • performance