دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 55-153 
6. تأثیر تمرینات پلیومتریک و ترکیبی بر پاسخ IGF-I و MGF در عضلة پهن جانبی مردان غیرورزشکار

صفحه 95-113

10.22059/jsb.2013.35042

رضا قراخانلو؛ وحید ولی پور ده نو؛ سیدجواد مولا؛ فاطمه رهبری زاده؛ مجتبی احمدی نژاد