نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک

3 دانشیار دانشگاه اراک

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه اراک

چکیده

چاقی از طریق عدم تعادل هورمونی  بر کیفیت مایع سیمن تأثیر می گذارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین هوازی ملایم و شدید بر کارکرد تولید مثلی موش‌های نر چاق بود. 30 سر موش نر چاق به گروه‌های تمرین ملایم (10 سر)، تمرین شدید (10 سر) و کنترل (10 سر) اختصاص داده شدند. یک گروه تطبیق یافته از موش‌های با وزن طبیعی (10 سر) نیز برای مقایسه در سطح پایه فراخوانده شد. برنامة تمرین ملایم (60 دقیقه در روز شنا، 3 روز در هفته) و شدید (150 دقیقه در روز شنا، 5 روز در هفته) به مدت 8 هفته اجرا شد. بعد از 8 هفته برنامة تمرینی موش‌ها بیهوش شدند و نیمرخ هورمونی و
سیمن شناسی ارزیابی شد. در سطح پایه موش‌های با وزن طبیعی به طور معنی‌دار از سطح تستوسترون (02/0P<) و کیفیت اسپرماتوژنز (03/0P<) بالاتری نسبت به موش‌های چاق برخوردار بودند. بعد از تمرین هوازی ملایم، وزن بدن (001/0P<) و کیفیت اسپرماتوژنز (04/0P<) به طور معنی‌داری بهبود یافت. در مقابل، کیفیت اسپرماتوژنز (03/0P<) و سطح تستوسترون (03/0P<) بعد از برنامه تمرین هوازی شدید به طور معنی‌دار کاهش یافت. نتایج حاضر نشان  می دهد که تمرین ملایم شنا ممکن است به بهبود کیفیت اسپرماتوژنز در موش‌های چاق منجر شود، در حالی که تمرین شدید اثر منفی بر کیفیت اسپرماتوژنز دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Training Intensities on Spermatogenesis and Reproductive Hormones in Obese Rats

نویسندگان [English]

  • Abbas Saremi 1
  • Saeed Changizi Ashtiani 2
  • Nader Shavandi 3
  • Amin Mombeini 4

1 Ph.D Arak University

2 Ph.D Arak University of Medical Sciences

3 (Ph.D.) Arak University

4 M.Sc. Arak University

چکیده [English]

Obesity influences semen quality by hormonal imbalance. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of moderate and intensive aerobic training on obese male rats' reproductive function. 30 obese male rats were assigned to moderate training (n=10), intensive training (n=10) and control (n=10) groups. A matched control group of normal weight rats (n=10) were also recruited for baseline comparison. The moderate (60 min/day swimming, 3 days/week) and intensive (150 min/day swimming, 5 days/week) training program were performed for 8 weeks. After the 8 weeks, rats were anesthetized and hormonal and seminological profiles were evaluated. At the baseline, normal weight rats had significantly higher spermatogenesis quality (P<0.03) and testosterone level (P<0.02) than obese rats. After the moderate aerobic training, body weight (P<0.001) and spermatogenesis quality (P<0.04) significantly improved. In contrast, spermatogenesis quality (P<0.03) and testosterone level (P<0.03) significantly decreased after the intensive aerobic program. The present findings suggested that moderate swimming training may lead to improvement in spermatogenesis quality in obese rats while intensive training has a negative effect on spermatogenesis quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Male Fertility
  • Obesity
  • swimming
  • weight loss