نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

3 استاد گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر چهار هفته تمرین متناوب هوازی شدید ویژة فوتبال بر شاخص­های عملکردی هوازی بازیکنان فوتبال بود. به این منظور 18 بازیکن فوتبال شرکت کننده در لیگ آزادگان ایران با میانگین سنی 24/2 ± 88/21 سال، قد 33/5 ± 22/174 سانتی­متر، وزن 7/5 ± 7/67 کیلوگرم و درصد چربی 29/3 ± 38/12، در قالب دو گروه تمرین (12 نفر) و کنترل (6 نفر) برای شرکت در این پژوهش داوطلب شدند. برنامة چهار هفته­ای تمرین متناوب هوازی شدید (هاف)، سه جلسه در هفته شامل چهار دوره حرکت با توپ بود که در مسیر ویژة طراحی­شده انجام گرفت. درصد حداکثر ضربان قلب جدا شد. داده­ها با استفاده از t مستقل تجزیه­وتحلیل شد. نتایج نشان داد که پس از چهار هفته تمرین VO2max، Tmax، vVO2max در بین دو گروه تمرینی و کنترل تغییر معناداری پیدا نکرد. به­طور کلی می­توان گفت که چهار هفته تمرین به­صورت هفته­ای سه جلسه بر شاخص­های هوازی بازیکنان فوتبال تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Four Weeks of High Intensity Aerobic Interval Training (Hoff) on VO2max, Tmax and vVO2max in Iranian Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Nima Gharahdaghi 1
  • Mohammad Reza Kordi 2
  • Abbas Ali Gaeini 3

1 (M.Sc.) University of Tehran

2 (Ph.D.) University of Tehran

3 (Ph.D.) University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to assess the effect of four weeks of high intensity aerobic interval football training on aerobic performance indices in soccer players. 18 soccer players in Iran Azadegan league (age 21.88+2.24 yr, height 174.22+5.33 cm, weight 67.7+5.7 kg, body fat percent 12.38+3.29) volunteered to participate in this study and divided into two groups (training, 12 players; control, 6 players). Four weeks of high intensity aerobic interval training (Hoff) was performed three times a week consisting of four bouts of dribbling a soccer ball in a specially designed path. The percentage of HRmax was separated. Data were analyzed using paired t test. Findings showed no significant change in VO2max, Tmax, vVO2max between the two groups after four weeks of training. It can be concluded that four weeks of training (three sessions per week) did not have any significant effect on aerobic indexes in soccer players

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Aerobic Interval Training
  • aerobic fitness
  • VO2max
  • Hoff
  • soccer players