نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم وزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر است. به این منظور 28 سر موش صحرایی نر ویستار با سن 12 هفته و وزن 94/7 ± 53/228 به­طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل + دارونما (7 = n)، تمرین مقاومتی + دارونما (7 = n)، تمرین مقاومتی + استانوزولول mg/kg 2 (7 = n)، تمرین مقاومتی + mg/kg 5 (7 = n). تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته با سه ست پنج تکراری صعود از نردبان (وزنه­ها در هفتة اول 50 درصد وزن موش­ها بود که با افزایش 10 درصدی در هر هفته به 120 درصد در هفتة پایانی رسید) به مدت هشت هفته بود. در پایان دوره، از کبد نمونه­ها لام تهیه شد و با استفاده از میکروسکوپ نوری مطالعه انجام گرفت. یافته­ها نشان داد گروه­های استانوزولول افزایش وزن معناداری را نسبت به دیگر گروه­ها نداشتند (05/0 P<). رنگ­آمیزی بخش­هایی از کبد موش­ها نشان داد گروه کنترل و تمرین بدون دارو سالم بودند، اما در گروه­های دریافت دارو، آسیب­های کبدی از جمله پرخونی عروقی، واکوئل­های چربی، التهاب و دژنراسیون مشاهده شد. آسیب­ها در گروه چهارم شدیدتر بود و با دوز دارو رابطة مستقیم داشت. تغییرات هیستوپاتولوژیکی نشان­دهندة نکروز و مرگ سلولی در بافت کبد بود. براساس یافته­ها، تمرین مقاومتی قادر به جلوگیری از آسیب­های کبدی ناشی از استانوزولول نیست و با وجود مصرف تزریقی و دوز کم نیز این آسیب­ها مشاهده می­شود. بنابراین ورزشکاران نباید از استروئید های آنابلویک (از جمله استانوزول) برای افزایش عملکرد، حجم و قدرت عضلانی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Anabolic Steroid Stanozolol Along with Eight Weeks of Resistance Training on Structural Changes in Male Rats' Liver

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Qadampour Vahed 1
  • Amir Rashidlamir 2
  • Zahra Moosavi 3
  • Ahmad Reza Raji 4

1 M.Sc . Ferdowsi University of Mashhad

2 Ph.D Ferdowsi University of Mashhad

3 (Ph.D.) Ferdowsi University of Mashhad

4 (Ph.D.) Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effects of anabolic steroid stanozolol along with eight weeks of resistance training on structural changes in male rats' liver tissue. For this purpose, 28 male adult wistar rats (age: 12 weeks old and 228.53±7.94 g body weight) were randomly assigned to four groups: Group 1: control+placebo (n=7), Group 2: resistance training+placebo (n=7), Group 3: resistance training+ST 2mg/kg (n=7) and Group 4: resistance training+ST 5mg/kg (n=7). The resistance training protocol consisted of three sessions weekly by 3 sets / 5 reps of climbing up a ladder (the initial weight attached to the rats was 50% of their body weight in the first week which increased 10% per week throughout the training period and reached 120% in the last week) for 8 weeks. At the end of the protocol, slides of subjects' liver were prepared and studied by a light microscope. The results showed that rats receiving ST did not show any significant increase in their body weight compared with other groups (P˂0.05). Stained sections of rats' livers showed that control and training+placebo were healthy but ST–treated groups showed hepatotoxicity such as congested blood sinusoids, cell cytoplasmic vacuoles, cell infiltration and degeneration. Hepatotoxic effects were severe in group received 5 mg/kg body weight and were directly depended on the dose. The histopathological changes showed cell death and necrosis in liver tissue. The present results showed that resistance training was not able to prevent liver ST hepatotoxicity and although ST had been injected in low dose, the hepatotoxicity was observed. As a result, athletes should not use anabolic steroid (St among them) to enhance performance, muscle mass and strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anabolic Androgenic Steroids
  • Anabolic
  • Stanozolol
  • resistance training
  • Liver Damage